ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И БЪДЕЩАТА ЧЕТИРИГОДИШНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (CDENF) КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПA

ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И БЪДЕЩАТА ЧЕТИРИГОДИШНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (CDENF) КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПA

14.10.2020г.

Съветът на Европа подготвя специфична четиригодишна стратегическа рамка, за да укрепи дългосрочните си действия. Стратегическото действие на Съвета цели да надгражда неговите силни страни, за да помогне на членовете и другите партньори да отговорят на извънредните изисквания в днешно време. Така същевременно гарантира, че неговите бъдещи насоки ще използват необходимите възможности за разширяване на приложимостта, обхвата и въздействието на Съвета на Европа.

В писмо до главния секретар на Съвета на Европа в края на м. септември 2020 г., г-жа Мария Костопоулу, председател на CDENF заявява, че нашите общества започват да излизат от широко разпространените извънредни положения, свързани с COVID-19, и все още се борят с несигурността какво може да донесе бъдещето, е необходимо Съветът на Европа да играе ключова роля в даването на насоки към страните как да се справят с продължаващата криза, без да подценяват безпрецедентните човешки, социални, финансови и икономически последици от пандемията и изводите за правата на човека, върховенството на закона и демокрацията.

Стратегическата рамка може да направи това като решително постави хората в центъра на своите действия, като едно от ключовите измерения и подчертае важността на отстояването и подкрепянето на правата на детето във време, в което имат различен достъп до образование и има нарастване на неравенствата. Работата, предприета от органите и комитетите на Съвета на Европа относно COVID-19, по-специално CDENF и Комитета Ланзароте, носи доказателства за непропорционалното въздействие, което настоящата пандемия е оказала върху децата, и различните решения, въведени от държавите-членки.

Независимо от подхода на популяризиране, който се прилага при съставянето на планове, специален фокус в стратегическата рамка на Съвета на Европа върху семействата и по-специално върху децата, като крайъгълен камък на всяко общество, би бил своевременен. Г-жа Костопулу подчертава, че последователните Стратегии за правата на детето на Съвета несъмнено са спомогнали за засилването на стратегическата роля на Съвета на Европа, тъй като те винаги са осигурявали ясни насоки за устойчиви действия, пътища за засилено сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, и са мотивирали промени за подобряване на правата на децата в държавите-членки чрез подкрепа за разработването на стратегии на национално ниво в тази област.

Г-жа Костопулу изрази своята надежда, че CDENF ще има възможност да обмени идеи със Съвета на Европа по тези въпроси, така че предложенията на Комитета да могат да бъдат обстойно разгледани в процесите към финализирането на тази нова стратегическа рамка. Настоящата Стратегия за правата на детето демонстрира способността на Съвета на Европа да динамизира стратегическия кръг на определяне на стандарти, мониторинг и сътрудничество в определени области на правата на детето.

CDENF се възползва от Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето, която дава ясна визия и утвърдени действия и цели за всички сектори на организацията, като определя рамката за необходимото взаимодействие и координация с други органи и образувания на Съвета на Европа. Докато с някои външни заинтересовани страни, Съветът на Европа има дългогодишно сътрудничество, което е от полза за новосъздадения Управителен комитет, новите партньорства тепърва ще бъдат проучвани и биха могли да бъдат разработени механизми, които да донесат гласовете на частния сектор, академичните и експертни общности, към междуправителствената сфера за правата на детето.

Инструментите, практиките и стандартите на Съвета на Европа в областта на правата на детето могат да катализират реформите на политиката в страни, които не са членки, и селективна ангажираност може да бъде приложена, за да се вземат предвид приоритетите за сътрудничество в световен мащаб в области като сексуалната експлоатация и насилието над деца, щадящото детско правосъдие, трафика на деца и спорта. Освен това в резултат на настоящата криза CDENF възприема дигиталните възможности, в съответствие с препоръчания от Съвета курс на действие.

Г-жа Костопулу заявява, че силната подкрепа на държавите-членки ще бъде от решаващо значение за това Съветът на Европа да изпълни своя мандат в областта на правата на детето през следващите години. Тя изразява своето убеждение, че онлайн срещите и писмените процедури не са достатъчни, за да се постигне консенсус, да се постигне общо разбиране за предизвикателни области или табута, които се нуждаят от разглеждане, или да се разработят нови стандарти, като същевременно се запази тяхното качество и се осигури приобщаваща ангажираност на държавите-членки и други заинтересовани страни в съответствие с демократичните процеси.

Съзнавайки трудния контекст, в който се инициира този важен диалог, г-жа Костопулу увери Съвета на Европа в пълния си ангажимент в качеството ѝ на председател на CDENF да допринесе допълнително за разсъжденията в тази област.