ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

25.09.2020г.

Препоръки относно приобщаващото образование

Въз основа на ръководство COFACE Disability S.H.I.F.T. за смислено приобщаване на хората с увреждания и техните семейства

 

Въведение

Съгласно член 24 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD), подписана и приета от Европейския съюз и всички негови държави-членки, и нейния Общ коментар № 4, държавите участнички трябва да осигурят реализирането на правото на образование на хората с увреждания чрез приобщаваща образователна система на всички нива, включително предучилищно, основно, средно и висше образование, професионално обучение и обучение извън образователни институции, извънкласни и социални дейности, както и за всички ученици, включително хората с увреждания.

Включването на деца с увреждания в образованието е от ключово значение за прилагането на Цел 4 за устойчиво развитие (ЦУР 4) за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички. Приобщаващото образование изисква образователна трансформация за пълното и ефективно участие, достъпност, посещаемост и постижения на всички ученици, и най-вече на тези, които са отлъчени или са в риск да бъдат маргинализирани.

Приобщаващото образование е инструмент, който позволява на общностите, структурите и системите да се борят срещу дискриминацията и вредните стереотипи, да разпознават многообразието, да насърчават участието и да преодоляват бариерите пред обучението за всички. Това предполага културна, политическа и практическа трансформация на образователната система във всички нейни среди, за да бъде съобразена с различните изисквания и самоличност на всички ученици, както и ангажимента и политическата воля да се предприеме задълбочена трансформация на образователните системи в законодателството, политиката, финансирането, администрацията, проектирането и мониторинга на образованието.

Децата и младежите с увреждания са непропорционално отлъчени от каквато и да е форма на обучение, според агенциите на ООН, поне една трета от децата извън училище в света имат увреждания. Качеството на образованието на децата с увреждания, които посещават училище, обикновено е с лошо и продължава по-малко години, отколкото за техните връстници. Налице са глобална липса на адекватни данни, необходимост от ясна дефиниция на приобщаващото образование и стратегии за прилагане.

През 2019 г. COFACE Disability разработи ръководството SHIFT, за да стимулира дебатите за базирано на човешките права смислено приобщаване на хората с увреждания във всички области на обществото. Започна с общ подход, обхващащ различни области (подкрепа, права на човека, независимост, семейства и обществен преход).

Този списък с препоръки относно приобщаващото образование е предназначен като последващо действие, разглеждайки конкретно образованието, област, в която преминаването към приобщаване тепърва ще стане реалност в Европа. Въпреки ангажимента на ЕС и всички негови държави-членки за прилагане на UNCRPD, в повечето аспекти на образованието бариерите остават, от изградената и дигиталната среда, до учебните програми или подкрепата за преподаване и учене, както в рамките на общностите, така и в местните и националните политики. Днес в Европа много деца с увреждания нямат достъп до образование или са в специални училища, отделени от връстниците си.

Произход на приобщаващото образование

Ето някои ключови концепции, които помагат да се разбере приобщаващото образование:

  Отлъчване се случва, когато учениците са пряко или косвено възпрепятствани или лишени от достъп до образование под каквато и да е форма.

  Сегрегация се случва, когато обучението на ученици с увреждания се осигурява в отделни среди, проектирани или използвани за реагиране на специфични или множество увреждания, изолирано от ученици без увреждания.

  Интеграцията означава, че учениците и студентите с увреждания са настанени в съществуващите общообразователни институции, стига да могат да се приспособят към стандартизираните изисквания на такива институции. Пример за интеграция е поставянето на ученици с увреждания в масовите класове без съпътстващи структурни промени в учебната програма, организацията, стратегиите за преподаване и обучение.

  Приобщаването включва процес на системна реформа, въплъщаващ промени в съдържанието, методите на преподаване, подходите, структурите и стратегиите в образованието за преодоляване на бариерите, за да се осигури на всички ученици с равностоен и активен учебен опит среда, която най-добре отговаря на техните изисквания и предпочитания.

Приобщаващата образователна система обслужва, е достъпна за и подкрепя всяко дете. В нея става въпрос за разглеждане на начините, по които училищата, класните стаи, учебните програми и уроците са проектирани така, че всички деца да могат да участват и да учат, като се намират различни начини на обучение, за да включват активно всички деца и да развиват приятелства, взаимоотношения и взаимно уважение между тях. Тя е:

  На разположение: държавни и частни образователни институции са на разположение в достатъчно качество и количество в цялата общност за ученици с увреждания.

  Достъпна: образователните институции са достъпни за всички, без дискриминация, включително сгради, информация, комуникация, учебна програма, образователни материали, нови технологии, методи на преподаване, оценка, езикови и помощни услуги. Представен е Универсален дизайн, който гарантира, че средата (както офлайн, така и онлайн) и всички пособия и инструменти за преподаване и учене са проектирани от техния произход и произведени, за да насърчат приобщаването и да гарантират равенство през целия процес на обучение, включително класни стаи, уроци, физкултурни и спортни зони, лаборатории (включително езикови), дидактически и аудиовизуални материали, технологична подкрепа, транспорт, хигиенни и тоалетни съоръжения, училищни кафетерии и места за отдих. За учениците, които се нуждаят от приемливи помещения, които да отговорят на специфичните им нужди, това не трябва да води до допълнителни разходи за тях или семейството им.

  Приемлива: всички свързани с образованието съоръжения, стоки и услуги отчитат и зачитат изискванията, културите, възгледите и езика на хората с увреждания. Форматът и съдържанието на предоставяното образование трябва да бъдат приемливи за всички, включително използването на утвърдителни действия, за да се гарантира, че училището е с добро качество за всички.

  Адаптивни: учебните програми са замислени, разработени и приложени, за да отговорят и се адаптират към изискванията на всеки ученик и да осигурят адекватни отговори, правейки методите и ресурсите по-гъвкави и адаптивни. Стандартизираните оценки се заменят с гъвкави и множество форми на оценяване и признаване на индивидуалния напредък към широки цели, които осигуряват алтернативни пътища за обучение. Това се постига чрез прилагане на Универсален дизайн за обучение (UDL), рамка за подобряване и оптимизиране на преподаването и ученето за всички хора въз основа на научни познания за това как хората учат.

Приобщаващите системи осигуряват по-качествено образование за всички деца и допринасят за промяна на дискриминационните нагласи. Училищата са първата среда, в която децата изграждат връзките си със света извън семействата си и където развиват социални взаимоотношения и взаимодействия. Уважението и разбирането нарастват, когато учениците с различни способности учат и се социализират.

Прилагането на политиките и практиките за приобщаващо образование включва разбирането на концепцията за правото на приобщаващо образование и неговите цели, познаването на съответната международна и национална рамка, разработването на местни планове за приобщаващо образование, сътрудничество и партньорства, подкрепа, насоки и надзор на местните образователни институции, мониторинг и оценка.

Участието на родителите е ключова стратегия за насърчаване на приобщаването и положителните академични резултати при ученици със специални нужди, чрез развиване на положително сътрудничество между дома и училището, поддържано в училищен климат, където родителите се възприемат като партньори в образованието на детето си.

Пандемията COVID-19 влоши структурното отлъчване на деца и възрастни с увреждания от образование. В много страни училищата бяха затворени и дистанционното обучение стана норма, увеличавайки бариерите и дискриминацията. Липсата на субтитри и използването на недостъпни устройства и цифрови платформи доведе до изключване на деца с увреждания от дистанционно обучение и от образователни телевизионни предавания. По същия начин липсата на дизайн на ресурси и на методологична и лична подкрепа, ограничението в личните взаимоотношения с връстници или липсата на комуникационни и информационни канали за семействата, са допринесли за тяхното образователно изключване. От друга страна, тази криза стимулира иновациите и новите практики, включително използването на технологии, които биха могли да бъдат от полза за включването на хората с увреждания в образованието и в бъдеще. В нашите цели необходимостта от създаване на нови решения за реагиране на пандемията наистина дава възможност за преосмисляне и реорганизиране на образованието и окончателно да се приложи приобщаващо образование за хора със специални нужди и за всички маргинализирани групи.

Тези препоръки се фокусират върху приобщаването на ученици с увреждания, но техните принципи могат да бъдат от полза за всички отлъчени групи. Те са предназначени като инструмент за институциите на ЕС, националните правителства, социалните партньори и гражданското общество, учителите, родителите и учениците, за да превърнат приобщаващото образование в реалност в Европа и нейните държави-членки. COFACE Families Europe е готова да помогне за изграждането на партньорство с всички заинтересовани страни, за да помогне за изграждането на приобщаващи образователни системи и общества.

Подкрепа

 1. Приобщаване и личностно-ориентиран подход

 • Публичните власти трябва да осигурят неизключване от образованието на хората с увреждания и да премахнат структурните недостатъци за постигане на ефективно участие и равенство за всички.

• Образователната система трябва да предоставя персонализиран образователен отговор, вместо да очаква ученикът да пасне на системата чрез разработването на индивидуализирани образователни планове, идентифициране на специфична подкрепа и необходими приемливи помещения.

• Образованието трябва да предлага гъвкави учебни програми, методи на преподаване и учене и ресурси, и оценка, адаптирани към различни силни страни и стилове на обучение.

 1. Копродукция

• Участието на ученици, родители и болногледачи трябва да се разглежда като актив, а връзката между учебната среда и по-широката общност и като път към приобщаващи общества.

• Образователният персонал трябва да работи съвместно с всички заинтересовани страни, особено с родителите и обучаващите се, при разработването и предоставянето на приобщаваща училищна среда за да се предефинират училищните постижения и методи за оценка към по-гъвкава система.

 1. Целева подкрепа за независим живот и автономия

• Образованието трябва да бъде насочено към развитието на личността, талантите и творчеството на учениците и насочено към тяхното пълно и ефективно участие в обществото.

• Учещите с увреждания трябва да получат подкрепа, за да бъде осигурен техният ефективен преход от начални и средни училища в общностите, в които живеят, към професионално и висше образование и накрая до заетост.

Националните правителства трябва да реформират своите образователни системи, за да гарантират, че децата с увреждания имат достъп до всяко ниво на образование, при равни условия с останалите. Те трябва да приемат и прилагат стратегии за приобщаващо образование, да предефинират бюджетните средства, включително конкретни бюджети за инструменти и органи за развитие на приобщаващо образование. Те трябва да наблюдават приобщаващото образование и редовно да събират данни, по възможност разпределени по видове увреждания.

Европейският съюз трябва да насърчава всеобхватно събиране на данни за приобщаващо образование в редица целеви групи, включително учащи с увреждания чрез включване на допълнителни механизми за събиране на данни в процеса на европейския семестър със специфични показатели в социалния индекс за пълно прилагане на първия принцип от Европейския стълб на социалните права.

 

Права на човека

 1. Информация до хората с увреждания и семействата им относно техните права

• Установяване на ясна визия за приобщаващо образование в Европа, основаваща се на човешките права, на европейско и национално ниво въз основа на UNCRPD и на Общ коментар № 4.

• Предоставяне на достъпен информационен материал и обучения относно правата на хората с увреждания и приобщаващото образование за хора с увреждания и техните семейства и включване на граждански организации и организации на хората с увреждания (ОХУ) в процеса.

 1. Достъпност на образователни материали и нови технологии, улесняване на четенето, субтитриране, технически средства и помощни технологии за улесняване на комуникацията

• Достъпни образователни материали трябва да се предоставят, като се вземат предвид различните нужди на деца с различни увреждания, включително лица от аутистичния спектър, с комуникационни увреждания и със сензорни увреждания.

• Инвестиране в достъп до подходящи технологии и алтернативни и подпомагащи комуникационни системи за улесняване на обучението трябва да се подкрепят, както и адаптирането на методологии и организацията на класната стая, за да се улесни приобщаването.

 1. Процедури за подаване на жалби и участието на независими органи за наблюдение на спазването на правата на хората с увреждания в образованието

• Децата, живеещи в структури за настаняване, приемни домове или домове за грижа, трябва да имат право на приобщаващо образование и право на обжалване на решения на държавата-членка, които им отказват правото на приобщаващо образование.

• Информиране на ученици с увреждания и родители за възможностите за индивидуални и колективни жалби до съществуващи органи по правата на човека, когато правото им на приобщаващо образование е отказано.

Националните правителства трябва да прилагат или въвеждат на всяко ниво законодателство, основаващо се на социалния модел на увреждане, който напълно отговаря на член 24 от UNCRPD, и да разпределят достатъчна финансова подкрепа за основните образователни условия за приобщаваща среда и разумно приспособяване, в съответствие с нуждите на ученици, живеещи в общността.

Европейският съюз трябва да включи приобщаващото образование в своите действия по отношение на уврежданията и правата на детето, включително новата Стратегия за хората с увреждания 2020-2030, предстоящите Детска гаранция и Стратегия за правата на детето.

Независимост

 1. Обучения относно приобщаване за професионалисти от сектора на масовото образование

• Включване на основните ценности и компетенции на приобщаващото образование в образованието и обучението на учители и училищен персонал, включително учители с увреждания, осигурявайки ги с необходимите умения за намеса в приобщаваща учебна среда.

• Обучение на всички учители относно използване на нови достъпни технологии, относно проектиране на достъпни материали и включване на достъпност в процесите на преподаване, учене и оценяване, и в образователната практика.

8 .Осигуряване на приемливи помещения към всички образователни структури

• Правото на недискриминация включва правото да няма сегрегация и да има предоставени подкрепа и ресурси и трябва да бъде разбирано в контекста на задължението да се осигури достъпна среда за обучение и приемливи помещения.

• Политики, посветени на дизайн за всички и приемливи помещения трябва да бъдат приети на национално и местно ниво, на ниво образователни институции и на всички нива на образование.

 1. Междусекторни и многостепенни партньорства, изграждащи мостове между специфичните за хората с увреждания и масовите сектори и професионалисти.

• Улесняване на трансфера на знания и експертиза от специалното образование към основните доставчици и общ обмен на добри практики между учители, преподаватели и други специалисти по обучение.

• Осигуряване на координация между всички съответни министерства, власти и органи, както и ОХУ и семейни организации.

Националните правителства гарантират, че всички учители се обучават относно приобщаващо образование въз основа на UNCRPD.

Европейският съюз следва да улесни обмена на политики и практики между държавите и заинтересованите страни с цел улесняване на прехода към приобщаващо образование и да подобри достъпа на хората с увреждания до своите образователни програми и действия, като Еразъм +.

Семейства

 1. Идентифициране на специални нужди и осигуряване на ефективна ранна намеса и подкрепа за деца и техните семейства.

• Осигуряване на достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст, заедно с осигуряване на подкрепа и обучение на родители и гледачи на малки деца с увреждания, чрез сътрудничество, взаимодействие и решаване на проблеми.

• Предоставяне на информация в рамките на ранната интервнеция за ползите от приобщаващото образование за развитието на детето.

 1. Подход, основан на две поколения, при оценката на нуждите и подкрепата, включително на семейните гледачи.

• Като част от ранната детска интервенция, предлагане на ранна и трансдисциплинарна оценка на нуждите на детето и семейството, включително братя и сестри.

• Предлагане на обучение относно образователни потребности на членове на семейството, предоставящи грижи и подкрепа на деца с увреждания.

 1. Подкрепа и достъпност за родители с увреждания.

• Осигуряване на достъпна комуникация и подкрепа за родителите.

• Осигуряване на достъпна и подкрепяща среда, която насърчава работата чрез сътрудничество, взаимодействие и решаване на проблеми.

Националните правителства трябва да финансират и прилагат ранна намеса, включително ранна идентификация и оценка на нуждите на децата с увреждания и на родителите; и условия за приобщаващо образование, започвайки от образованието и грижите в ранна детска възраст.

Европейският съюз трябва да разработи ясна политическа рамка и съответно законодателство, насърчаващо приобщаващото образование, в сътрудничество с хора с увреждания, ОХУ, семейства, доставчици на образование и други заинтересовани страни.

Преход

 1. Масово приобщаващо образование във всички съответни области на политиката.

• Всички съответни министерства трябва да се ангажират и да съгласуват своето разбиране за социалните и икономическите последици от една приобщаваща образователна система, с цел да се постигне интегриран подход за съвместна работа по обща програма.

• Партньорства по въпросите на приобщаващото образование също трябва да бъдат създадени с доставчици на услуги, ОХУ, медии, по-широки граждански организации, местни власти, ученически сдружения и федерации, университети и училищни колежи.

 1. Информация и повишаване на осведомеността относно ползите от приобщаващото образование.

• Предоставяне на достъпни кампании за повишаване на осведомеността, насочени към ученици със и без увреждания относно уврежданията и ползите от съвместния живот, както и на родителите относно предимствата на приобщаващото образование за всички.

• Осигуряване на инициативи за повишаване на осведомеността и образование за справяне със стигмата и дискриминацията, особено тормоз в образователни условия, включително кибертормоз.

 1. Правилник за равното участие на хората с увреждания в масовото образование.

• Приемане на мерки за изграждане на култура на многообразие, участие и включване в живота на общността и за подчертаване на приобщаващото образование като средство за постигане на качествено образование за всички ученици, със и без увреждания, родители, учители и училищни администрации, както и общността и обществото.

• Гарантиране на всички хора с увреждания, включително деца с увреждания, правото да бъдат изслушани и тяхното мнение да бъде взето предвид в рамките на образователната система, включително чрез училищни съвети, ръководни органи, местни и национални правителства.

Националните правителства трябва да премахнат всички пречки пред приобщаващото образование за ученици с увреждания. Те трябва да осигурят разработването и провеждането на обучение, за да информират всички съответни органи за техните отговорности съгласно закона и да предоставят разбиране за правата на хората с увреждания.

Европейският съюз трябва да допринесе за постигането на приобщаващи образователни системи чрез програми за финансиране от ЕС, включително EASI, Eразъм+, ESF + и InvestEU. Тези средства могат да подпомогнат прехода към пълно приобщаващо образование, като засилят капацитета на различните заинтересовани страни да тестват и подобрят новите начини на работа за изпълнение на задълженията по член 24 на UNCRPD относно приобщаващото образование. Освен това разпоредбите, приложими за фондовете, трябва да бъдат в съответствие с принципите на UNCRPD и средства да бъдат насочени към прехода към приобщаващо образование.