Проект на декларация от Комитета на министрите за необходимостта от засилване на усилията за зачитане и защита на личния живот на децата в цифровата среда

Проект на декларация от Комитета на министрите за необходимостта от засилване на усилията за зачитане и защита на личния живот на децата в цифровата среда

09.11.2020г.

Управителен комитет за правата на детето призовава държавите-членки да:

  • Ратифицират и прилагат на Конвенция 108+, за да се осигури модерна рамка за защита на данните и да се обърне внимание на значителното въздействие на обработката на лични данни върху децата и върху упражняването на техните;
  • Активно да насърчават Препоръка CM / Rec (2018) 7 на Комитета на министрите относно насоките за зачитане, защита и изпълнение на правата на детето в цифрова среда, сред лица, публични власти и бизнес предприятия, и предприемане на конкретни действия по отношение на прилагането му , за да се даде възможност на всички деца да упражняват пълноценно своите човешки права и основни свободи онлайн;
  • Активно да пропагандират насоките за защита на данните на децата в образователна среда [изготвена] от Консултативния комитет по Конвенция 108 с цел справяне с предизвикателствата, установени в такива условия;
  • Разработват и насърчават мерки за насърчаване на минимална дигитална грамотност, родителски умения и стабилно повишаване на обществената информираност, подобряват достъпа до образование и знания за цифрово гражданство, както се препоръчва в Препоръка CM / Rec (2019) 10 на Комитета на министрите към държавите-членки относно развитието и насърчаване на образованието за цифрово гражданство;
  • В контекста на пандемията COVID-19 да упражняват повишена бдителност чрез прилагане на засилени мерки за безопасност и защита в контекста на използването на технология и обработка на данните за децата, по-специално данните за здравето на детето и данните, събрани в образователната система, за да се минимизират потенциалните последствия от идентифицирането на дете като преносител на COVID-19, като същевременно се гарантира адекватна отчетност и средства за защита;
  • Да гарантират, че децата не са подложени на произволна или незаконна намеса в техните права в цифровата среда и насърчаване на прилагането на редовни оценки на правата на детето във връзка с цифровите технологии, продукти, услуги и политики и прилагане на безопасен дизайн, поверителност по дизайн и поверителността по подразбиране като ръководни принципи, когато те са адресирани или използвани от деца;
  • Да подобряват координацията и сътрудничеството между органите за защита на данните, съответните институции, формирования, общности и други участници, с цел насърчаване на правата на децата, включително защита на данните и поверителност;
  • Да си сътрудничат с други държави и съответните заинтересовани страни за справяне с рисковете и въздействието върху децата и техните права, породени от системите за изкуствен интелект, и предприемане на допълнителни мерки за справяне и гарантиране, че споделянето, достъпа и използването на данни за деца е предприети в съответствие с изискванията за законосъобразност, пропорционалност, справедливост, ограничение на целта, минимизиране на данните, точност, ограничение на съхранението, сигурност,, прозрачност, отчетност, управление на риска, поверителност по дизайн и по подразбиране и и че техните права се спазват;
  • Да инвестират в научни изследвания и развитие на знания, включително участие на деца и младежи в областта на правата на детето в дигиталната среда, като се вземе предвид необходимостта да се осигурят нуждите и правата на децата, и особено тези в уязвими ситуации.
  • Да насърчават и подпомагат обмена на опит и добри практики за изграждане на капацитет, установяване и насърчаване на стандарти, разпоредби и други практически мерки, които дават възможност за реализиране на правата на децата в цифрова среда, чрез засилено сътрудничество на международно и регионално ниво.