Първо заседание на Бюрото на Управителния комитет за правата на детето (CDENF)

12.06.2020г.

Бюрото на Управителния комитет за правата на детето проведе първото си заседание от 25 до 26 май 2020 г. Заседанието се проведе чрез видеоконференция, както е предвидено в техническото задание.

Председателят на CDENF, г-жа Мария-Андриани Костопулу (Гърция), откри срещата и приветства членовете, като им благодари за тяхната готовност, отзивчивост и подкрепа.

Regína Jensdóttir, ръководител на отдела за правата на децата информира Бюрото на CDENF относно превантивните мерки, свързани с пандемията Covid-19, прилагани във Франция и от Съвета на Европа, и изрази своята благодарност за участието на членовете на Бюрото в този безпрецедентен контекст.

Тя подчерта, че въздействието на кризата, свързана с COVID-19, предизвика сериозни опасения по отношение на правата на детето и подчерта ролята на Съвета на Европа за подпомагане на държавите-членки с практически и ефективни насоки за намиране на начини за справяне с кризата, като същевременно се зачитат човешките права, върховенството на закона и демокрацията и по-специално ролята, която трябва да играе CDENF, за да ръководи Организацията и държавите-членки.

Бюрото се запозна с предприетите действия – изработеният документ „Зачитане на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в рамките на санитарната криза COVID-19 - инструментариум за държавите-членки“; създаването на специализирана уеб страница на COVID-19 за защитата на правата на човека по време на криза; създаване на уеб страница, посветена на правата на децата COVID-19 - Защита и овластяване на децата по време на пандемията Covid-19 и планове за увеличаване на наличните ресурси; Съвместната декларация за правото на защита на данните в контекста на пандемията COVID19 на председателя на Комитета по Конвенция 108 за защита на данните на Съвета на Европа и комисаря по защита на данните на Съвета на Европа (също и за обработката на данни в образователните системи);изявлението на председателя на GREVIO (Група експерти по действия срещу насилието над жени и домашното насилие) „За много жени и деца домът не е безопасно място“ ; специалната уеб страница за правосъдието, подходящо за деца в Европа .

 Председателят информира Бюрото, че предстоящото гръцко председателство на Комитета на министрите (от май до ноември 2020 г.) дава приоритет на защитата на децата (деца като уязвима група, деца в риск от бедност, деца, жертви на насилие, трафик, принудителен труд и непридружени деца мигранти). Други приоритети, определени от гръцкото правителство, са правата на по-младите поколения да се ползват от културно наследство, което не се влияе от изменението на климата и социалните права и достъпа до здравеопазване в контекста на Съвета на Европа и независимостта на правосъдието и образованието и демократичната култура в дигиталния свят.

Бюрото също така обсъди ситуацията, създадена от пандемията COVID-19, нейните последици за правата на децата, включително по отношение на прилагането на Стратегията на Съвета на Европа 2016-2021г. и развитието на бъдещата стратегия след 2021 г.

Секретарят на CDENF обобщи писмените становища, получени от 15 държави-членки и 2 наблюдаващи организации в проучването, разпространено преди заседанието на Бюрото, което засегна всичките пет тематични приоритета на настоящата стратегия. Приносът на делегатите подчерта важната роля на CDENF за улесняване на редовния обмен на знания, добри практики и опит между държавите-членки и други организации в областите, които са най-засегнати в резултат на пандемията COVID 19. Изпратените материали подчертават интереса на делегациите, че CDENF дава приоритет на въпроси във връзка с пандемията на COVID-19 и непосредствените и дългосрочни последици з различни уязвими групи деца.

По време на заседанието бяха обсъдени и различни текущи въпроси, свързани с работата на Бюрото.

Секретариатът представи програма и специфичен работен план за периода 2020-2021 г., който взе предвид решенията, договорени по време на първото пленарно заседание на CDENF и основните и специфични задачи на последния.

Беше съобщено, че второто пленарно заседание на CDENF (16-18 ноември) ще се проведе чрез видеоконференция, ако ограниченията за пътуване ще останат приложими из Европа през ноември, в рамките на 3 дни, по време на гръцкото председателство, а на Бюрото – през юли;

В съответствие с решението, взето по време на последното пленарно заседание, Бюрото разгледа номинациите, получени от държавите-членки за CJ-ENF / ISE, за които се очаква CDENF да посочи списък от 5 експерти, докато Европейският комитет за правно сътрудничество (CDCJ) също се очаква да определи останалите 5 експерти.

Бюрото обсъди факта, че позицията на заместник-председателя на Комитета е освободена след оставката на г-н Едуард Израелян (Армения), съобщена на 6 март 2020 г. Беше постигнато съгласие за покана за изразяване на интерес. Тя трябва да бъде направена възможно най-скоро, докато условията за организиране на изборите следва да бъдат съобщени на CDENF.