ПЪТНАТА КАРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

01.08.2020г.

До 5 август 2020 г. продължава публичното обсъждане на публикуваната от  Европейската комисия Пътна карта за изготвяне на Стратегия на ЕС за правата на децата (2021-2024). Това  е първият консултативен документ относно Стратегията, а като следващ етап на публичната консултация след този срок ще бъде публикуван и въпросник.

В документа на Европейската комисия се отбелязва, че 90 милиона деца, които са 20 % от населението на Европейския съюз са деца (0-18 г.), се ползват от правата, предвидени в Конвенцията на ООН за правата на детето, с която са обвързани всичките държави членки. Новата европейска стратегия ще предостави цялостна политическа рамка за правата на децата, като ще обедини всички съществуващи и бъдещи действия и политики на ЕС в тази област.

Тя следва да включва по-специално действия за защита на уязвимите деца, защита на техните права онлайн, насърчаване на щадящото детско правосъдие, предотвратяването и борбата с насилието. Ще включва също така, в съответствие с настоящите приоритети, действия за засилване на защитата на децата в миграция, както и участието на децата в политическия и демократичен живот на ЕС.

Изготвянето на Стратегията ще бъде съпътствано с широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните области, представители на научните и академичните среди, млади хора и други.

Стратегията се очаква да бъде представена през първото тримесечие на 2021 г., като отговорна за изработването ѝ е ГД „Правосъдие и потребители“.

Пътна карта за изготвяне на Стратегията на ЕС за правата на децата може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.