Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между ДАЗД и Държавната агенция за Бежанците

Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между ДАЗД и Държавната агенция за Бежанците

16.01.2016г.
Файлове

Със споразумението двете институции обединяват усилията си в осъществяване на единна държавна политика за закрила на малолетните и непълнолетните деца-чужденци, търсещи и/или получили международна закрила в Република България.