Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112“

11.12.2020г.

На 27.04.2020г. е подписан протокол за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112“.

С протокола се урежда редът за осъществяване на сътрудничество между двете институции при приемане на сигнали, получени на телефон 112, съдържащи информация, която се отнася до компетентността на Националната телефонна линия за деца 116 111 (НТЛД) относно:

  • специализирана помощ на деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция на деца в риск (пренебрегване, жертви на насилие, изоставяне, намерение за самоубийство, в състояние на емоционален стрес);
  • съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила;
  • информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства;
  • повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, регистрирането на които е във функциите на Държавната агенция за закрила на детето.

Протоколът за сътрудничество урежда и действията, които предприемат консултантите от НТЛД 116 111 в случай на постъпил сигнал за непосредствена опасност за живота и здравето на дете, като незабавно осъществява връзка с телефон 112 като предават информацията и/или трансферират обаждането към телефон 112.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.