Стратегически цели на Агенцията за периода 2019-2021 г.

16.12.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето е утвърдил стратегическите цели на Агенцията за период от три години (2019-2021 г.)

Документът съдържа осем стратегически цели, свързани с развитие на човешките ресурси на Агенцията, управленска визия за по-добро обслужване на гражданите, подобряване на партньорските взаимоотношения, спазване правата на децата, превенция на злоупотребите и насилието над деца, подобряване на междуинституционалната координация и информационна свързаност при прилагане на политиките за детето, гарантиране правата на всички деца и подкрепа на детското участие.

За изпълнение на целите са определени съответните конкретни мерки, които представляват ясно разписани действия. Документът съдържа и прогнозни резултати, реализирането на които ще доведе до подобряване на ефективността на работата на Държавната агенция за закрила на детето.

⇒ Стратегически цели на ДАЗД за периода 2019-2021 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.