Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

16.07.2010г.
  • Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията.
  • Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им.
  • Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителите, работещи по издаването на индивидуалния административен акт, с цел елиминиране на възможностите за корупция.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.