Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

16.07.2010г.
  • Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията.
  • Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им.
  • Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителите, работещи по издаването на индивидуалния административен акт, с цел елиминиране на възможностите за корупция.