Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021

06.02.2019г.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 е пътеводен и основополагащ документ. Неговите принципи са залегнали във всички основни политически документи, разработвани от българското правителство, в областта на закрилата на децата.

 

Можете да се запознаете със Стратегията на следния линк: https://rm.coe.int/168066cff8

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.