Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021

06.02.2019г.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 е пътеводен и основополагащ документ. Неговите принципи са залегнали във всички основни политически документи, разработвани от българското правителство, в областта на закрилата на децата.

 

Можете да се запознаете със Стратегията на следния линк: https://rm.coe.int/168066cff8