СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

25.03.2021г.

На специална пресконференция, проведена на 24 март 2021 г., еврокомисарите Дубравка Суица и Николас Шмит представиха приетата днес Стратегия на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024), както и препоръка до Съвета за създаването на европейска Гаранция за детето. Целта е да бъдат насърчавани равните възможности за деца в риск от бедност или социално изключване.

Изготвянето на Стратегията бе съпътствано с широкообхватна публична консултация с над 10 000 деца, включително и от България, национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните области, представители на научните и академичните среди, млади хора и други.

Новата европейска стратегия предоставя цялостна политическа рамка за правата на децата, като целта и е да обедини всички съществуващи и бъдещи действия и политики на Европейския съюз (ЕС) в тази област.

Всеобхватната амбиция на Стратегията е да изгради възможно най-добрия живот за децата в ЕС и по целия свят. Тя отразява правата и ролята на децата в нашета общество.

Стратегия на ЕС има шест тематични области и предложени действия:

  1. Децата като агенти на промяната в демократичния живот;
  2. Правото на децата да реализират пълния си потенциал, независимо от техния социален произход;
  3. Правото на децата да бъдат свободни от насилие;
  4. Правото на децата на детско правосъдие;
  5. Правото на децата да сърфират безопасно в цифровата среда, както и да се възползват от нейните възможности;
  6. Правата на децата по целия свят.

Приетото предложение за препоръка до Съвета за създаване на европейска Гаранция за детето, с цел насърчаване на равни възможности за деца в риск от бедност или социално изключване се базира на факта, че през 2019 г. почти 18 милиона деца в ЕС (22,2% от детското население) са живели в домакинства в риск от бедност или социално изключване. Това формира неравностойно поколение с дълбоки и дългосрочни ефекти върху децата. Европейската гаранция за деца има за цел да прекъсне този цикъл и да насърчи създаването на равни възможности, като гарантира достъп до набор от ключови услуги за деца в риск (под 18-годишна възраст и в риск от бедност или социално изключване).

Съгласно Европейската гаранция за детето се препоръчва на държавите-членки да осигурят безплатен и ефективен достъп за деца в нужда до:

• образование и грижи в ранна детска възраст;

• образователни и училищни дейности;

• поне едно здравословно хранене всеки учебен ден;

• здравеопазване.

Тези услуги трябва да бъдат безплатни и лесно достъпни за деца в нужда. Европейската комисия също така препоръчва на държавите-членки да осигурят на децата в нужда ефективен достъп до здравословно хранене и подходящо жилище: например, децата трябва да получават здравословно хранене и извън учебните дни, а бездомните деца и техните семейства трябва да имат достъп до подходящо настаняване.

При идентифициране на групите деца в риск и разработването на своите национални мерки, държавите-членки следва да вземат предвид специфичните нужди на деца в  неравностойно положение, като: бездомни деца, деца с увреждания, деца в сложни семейни ситуации, деца - мигранти, от малцинствен произход или тези, намиращи се в алтернативни грижи.

Финансиране от ЕС за подкрепа на тези действия се предоставя в рамките на Европейския социален фонд плюс (EFS +), който финансира проекти, които насърчават социалното включване, борбата с бедността и инвестициите в хората, както и Европейският фонд за регионално развитие, InvestEU и Инструмента за възстановяване и устойчивост.

В своето изказване по време на пресконференцията вицепрезидентът по демокрацията и демографията г-жа Дубравка Шуица подчерта, четази нова цялостна Стратегия на ЕС за правата на детето е крайъгълен камък в нашата работа за и с децата. Благодарим на всяко дете за приноса му в тази важна инициатива. Децата изпратиха послание за надежда, като това е призив за действие в целия ЕС и извън него. С тази Стратегия ние подновяваме нашия ангажимент за изграждане на по-здрави, устойчиви и равнопоставени общества за всички, където всяко дете е включено, защитено и овластено. Днешната и утрешната политика са създадени както за нашите деца, така и заедно с тях. По този начин укрепваме нашите демокрации.“

Комисарят по заетостта и социалните права Николас Шмит заяви, че „още преди пандемията 22% от децата в ЕС бяха изложени на риск от бедност или социално изключване. Това трябва да е немислимо в Европа. През изминалата година тези съществуващи неравенства станаха още по-големи. Трябва да пречупим този опасен цикъл и да гарантираме, че децата в нужда имат достъп до здравословно хранене, образование, здравеопазване и адекватно жилище, независимо от техния произход. Комисията е готова да подкрепи държавите-членки по какъвто и да е начин, за да бъде постигната реална промяна в живота на децата."

Двамата еврокомисари подчертаха, че пандемията от COVID-19 е изострила съществуващите предизвикателства и неравенства, както и е създала нови. Децата са сред най-пострадалите от изолацията, затова още повече са нужни всички тези действия. Децата се нуждаят освен от добро образование и здравеопазване, също и от достатъчно свободно време и спортни занимания.

Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v7_0.pdf.