Участие в международен семинар E-PROTECT II

06.04.2021г.

Участие на международен семинар „E-PROTECT II“ на тема „Превенцията на вторична и повторна виктимизация на деца, жертви на престъпления: Оценка на риска и решения, съобразени с най-добрия интерес на детето“

На 17 и 24 март 2021 г. експерти на Държавната агенция за закрила на детето взеха участие в международен семинар „E-PROTECT II“ на тема „Превенцията на вторична и повторна виктимизация на деца, жертви на престъпления: Оценка на риска и решения, съобразени с най-добрия интерес на детето“.

Семинарът събра изтъкнати лектори от Комитета по правата на детето и голям брой  участници от европейските органи за наблюдение, националните министерства и институции, съдилища и прокуратурата, съдебни специалисти, както и доставчици на социални и здравни услуги за деца и техните семейства.

E-PROTECT II цели надграждане на резултатите, постигнати от проекта E-PROTECT, както и да подкрепи съвместните действия на всички заинтересовани страни относно пълното транспониране и прилагане на Директивата за правата на жертвите на ЕС (2012/29/ЕС) по отношение на деца, жертви на престъпления. Друга основна цел е да се насърчи прилагането на методология за индивидуална оценка на нуждите, ориентирана към децата, и основана на техните права.

По време на семинара лектори от страните, участващи в проекта – България, Гърция, Италия и Румъния, както и от цяла Европа, обсъдиха напредъка, предизвикателствата и решенията в най-добрия интерес на детето, с цел намаляване на рисковете за деца жертви на престъпления в контекста на наказателни разследвания и производства.

В края на семинара се представи Методология за индивидуална оценка на нуждите за защита и подкрепа, необходима на децата жертви, ориентирана към децата и основана на техните права. Тя е създадена в контекста на проекта E-PROTECT, като са взети предвид различни анализи, извършени по време на изпълнението му. Извършен е и изчерпателен процес по консултации със специалисти в областта от петте държави членки, участващи в проекта. Във всяка държава са проведени различни семинари, където голям брой професионалисти са имали възможността да изразят своето мнение за нея.

Методологията на първо място следва хронологичния ред на стъпките, които трябва да се предприемат за изготвяне на качествена индивидуална оценка на нуждите за защита и подкрепа, необходима на децата жертви. Това следва да бъде извършено в съответствие с подход, основан на правата на децата, който уважава тяхното достойнство, цели да избегне повторна виктимизация и ги включва като пълноправни участници в процеса.