УЧАСТИЕ В 28-ТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЛАНЗАРОТЕ

28.09.2020г.

В периода 21-25 септември 2020 г. представител на Държавната агенция за закрила на детето участва в 28-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте към Съвета на Европа.

Комитетът Ланзароте е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. Той е съставен от настоящи и потенциални представители на страните по Конвенцията и оценява положението по отношение защитата на децата от сексуално насилие на национално равнище въз основа на информацията, предоставяна от националните органи и други източници, включени както във въпросници за общия преглед, така и в тематични въпросници.

В тази връзка Комитетът организира дейности за изграждане на капацитет, в които се осъществява обмен на информация, като се провеждат и изслушвания по конкретни предизвикателства, предизвикани от прилагането на Конвенцията.

Председателят на Комитета Ланзароте г-жа Кристел Де Краим заяви по време на заседанието, че Конвенцията вече е ратифицирана в 47 страни, след присъединяването на Армения на 7 септември 2020 г. Комитетът приветства и напредъка в процедурата за ратификация от Ирландия.

Във връзка с извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“, беше проведена първа размяна на мнения по предварителния проектодоклад от втория кръг за наблюдение,

По време на заседанието бяха направени няколко презентации за различните добри практики и уроци, научени от пандемията COVID-19, и предизвикателствата, за да се гарантира защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.

Г-н Марк Кавена, ръководител на отдел „Изследвания и политика“, и г-жа Лене Андерсен, ръководител на програмата към ECPAT International, споделиха актуална информация за Глобалната инициатива за момчетата. Целта на инициативата е да бъдат консолидирана и укрепена доказателствената база за сексуалната експлоатация на момчета в световен мащаб, както и да бъдат определени подходящите рамки за превенция, защита и възстановяване, за да бъде изработено нужното законодателство, политика и програми.

Г-жа Бертил Доурте от Министерство на правосъдието във Франция запозна участниците в срещата с актуални промени във френското законодателство.

Баронеса Маси от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа направи презентация относно многобройните дейности, извършени в областта на правата на децата.

По време на срещата се представи напредъка по проекта на Съвета на Европа „Прекратяване на онлайн сексуалната експлоатация и насилие над деца в Европа“, който популяризира подход, ориентиран към децата и към жертвите във всички аспекти на отговорите на сексуалната експлоатация и малтретиране на деца в 10 фокус държави.