УЧАСТИЕ В 29-ТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЛАНЗАРОТЕ, 23 НОЕМВРИ 2020 г.

24.11.2020г.

На 23 ноември 2020 г. представител на ДАЗД участва в 29-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте към Съвета на Европа.

Комитетът Ланзароте е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. Комитетът, съставен от настоящи и потенциални представители на страните по Конвенцията, оценява положението по отношение на защитата на децата от сексуално насилие на национално равнище въз основа на информацията, предоставена от националните органи и от други източници, включени както във въпросници за общия преглед, така и в тематични въпросници.

Комитетът също така има мандат да улеснява събирането, анализа и обмена на информация, опит и добри практики за подобряване на капацитета за предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация и сексуално насилие на деца. В тази връзка Комитетът организира дейности за изграждане на капацитет, в които се осъществява обмен на информация, като се провеждат и изслушвания по конкретни предизвикателства, предизвикани от прилагането на Конвенцията.

Във връзка с извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“, беше проведена размяна на мнения по отношение на правните разпоредби по предварителния проектодоклад от втория кръг за наблюдение.

Създадените от деца сексуални изображения и/или видеоклипове не са изрично посочени в Конвенцията Ланзароте. Конкретно поведение, свързано с такъв материал, обаче може потенциално да попадне в обхвата на широкия кръг от разпоредби на Конвенцията. Целта на правните разпоредби е да бъдат посочени такива случаи, както и да се подчертае как ефективно се прилага Конвенцията.

По време на заседанието беше обсъдена терминологията, която е от особена важност за правилното разбиране на понятията. Бяха направени препратки към Насоките от Люксембург от 2016 г. за използваната терминология при защита на децата от сексуална експлоатация и насилие (приложени), както и към Становище на Комитета Ланзароте от 2019 г. относно внушаващи или явни сексуални изображения и/или видеоклипове на дете, които са генерирани, споделени и получени от деца (приложено).

Заседанието продължи с обсъждане на предложените препоръки относно стъпките, които трябва да се предприемат за подобряване на ефективното прилагане на Конвенцията Ланзароте, както и с добрите практики на страните.

Поради сложността и спецификата на въпросите, обсъжданията ще продължат и в рамките на следващото заседание на Комитета Ланзароте, което е предвидено да се проведе в началото на месец декември 2020 г.