Участие в 31-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 29 март-01 април 2021 г.

06.04.2021г.

В периода 29 март-01 април 2021 г. представител на ДАЗД участва в 31-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте към Съвета на Европа.

Комитетът Ланзароте е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. Комитетът, съставен от настоящи и потенциални представители на страните по Конвенцията, оценява положението по отношение на защитата на децата от сексуално насилие на национално равнище въз основа на информацията, предоставена от националните органи и от други източници, включени както във въпросници за общия преглед, така и в тематични въпросници.

Комитетът също така има мандат да улеснява събирането, анализа и обмена на информация, опит и добри практики за подобряване на капацитета за предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация и сексуално насилие на деца. В тази връзка Комитетът организира дейности за изграждане на капацитет, в които се осъществява обмен на информация, като се провеждат и изслушвания по конкретни предизвикателства, предизвикани от прилагането на Конвенцията.

След присъединяването на Република Ирландия, Конвенцията Ланзароте вече е ратифицирана в 48 страни.

В началото на заседанието генералният секретар на Съвета на Европа заяви, че пандемията Covid-19 се е отразила изключително неблагоприятно на децата от всички страни, а последиците ще са дълготрайни. Освен, че е пострадало тяхното психично здраве, много деца остават блокирани вкъщи с техните насилници. Значително са се увеличили случаите на кибертормоз, като извършителите са показали сериозна активност в онлайн пространството.

Генералният секретар подчерта значението на Конвенцията Ланзароте за защитата на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, като отбеляза, че международното сътрудничество с общи правни критерии формира основата на колективен и ефективен отговор.

По време на заседанието се извърши обмяна на мнения с новия специален докладчик на ООН за продажбата и сексуалната експлоатация на деца, който подчерта увеличаването на посегателства над деца по време на пандемията. Докладчикът акцентира върху важността от бърз достъп до правосъдие, както и върху необходимостта от  възстановяване от преживяното. Пандемията от Covid-19 е задълбочила още повече социално-икономическите неравенства в целия свят, но са въведени и нови практики. Това е засилило още повече необходимостта от социална закрила на децата и от това, страните да инвестират достатъчно средства в децата.

Във връзка с извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“, продължи размяната на мнения по отношение на проектодоклада от втория кръг за наблюдение.