Участие в 32-ро онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 28-30 юни 2021 г.

Участие в 32-ро онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 28-30 юни 2021 г.

13.07.2021г.

В периода 28-30 юни 2021 г. представител на ДАЗД участва в 32-ро онлайн заседание на Комитета Ланзароте, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца.

На заседанието се представи Доклада на външни експерти към Съвета на Европа за зачитане на правата на човека и върховенството на закона, при използването на автоматизирана технология за откриване на онлайн сексуална експлоатация и малтретиране на деца. Отрази се, че мащабите на онлайн сексуалната експлоатация и малтретиране на деца се увеличават с тревожна скорост, което изисква новаторски техники за противодействие. Към днешна дата отговорът на това предизвикателство се състои в голяма степен от доброволни действия, включващи използването на автоматизирани технологии за откриване от участници в частния сектор, с цел докладване и премахване на материали за сексуално насилие над деца, както и текстови заплахи.

Участниците споделиха, че трябва да продължи дебата, предизвикан в контекста на това Европейският съюз да позволи обработването на лични и други данни с цел борба с онлайн сексуалната експлоатация и малтретиране на деца.

Във връзка с извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“, продължи размяната на мнения по отношение на проектодоклада от втория кръг за наблюдение.

По отношение на 10-те препоръки от специалния доклад от спешния кръг за наблюдение „Защита на децата, засегнати от бежанската криза, от сексуална експлоатация и сексуално насилие“, по време на заседанието се разгледа проект на доклад за съответствие по отношение на 4 от препоръките.

Комитетът Ланзароте прие Шестия доклад за дейността си, обхващащ периода 19 октомври 2019 г. - 30 юни 2021 г.

Отбеляза се, че акцентът на 7-ия Европейския ден за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие (18 ноември 2021 г.) ще бъде върху защитата на децата срещу сексуално насилие в техния кръг на доверие.

Обсъди се и възможността за засилване на ефективността на механизма и процедурата за наблюдение на държавите-членки в краткосрочен или средносрочен план.