УЧАСТИЕ В 33-РО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЛАНЗАРОТЕ

УЧАСТИЕ В 33-РО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЛАНЗАРОТЕ

07.10.2021г.

В периода 21-22 септември 2021 г. представител на Държавната агенция за закрила на детето участва в 33-то заседание на Комитета Ланзароте, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца.

Провеждането на срещата отбеляза и 10 години от провеждането на първото заседание на Комитета през 2011 г. Отчете се ангажираността и множеството изработени документи, с цел ограничаване на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. Акцентира се, че вече 48 страни са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие. 

Пандемията се е отразила изключително неблагоприятно на децата, най-вече на тяхното психическо здраве. Всяко едно от три деца вече използва активно Интернет и за това превенцията е от особено значение. Децата срещат и затруднения с образованието си в условията на пандемия, а други не могат да докладват своевременно за случаи на сексуално насилие, защото често извършителят живее с тях. Най-големи затруднения изпитват децата от уязвимите групи.

С извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията Ланзароте за „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“, продължи размяната на мнения по отношение на правната рамка на проектодоклада от втория кръг за наблюдение.

Сексуалните изображения и/или видеоклипове, генерирани от деца, не са изрично посочени в Конвенцията Ланзароте. Конкретното поведение, свързано с такъв материал, обаче потенциално може да попадне в обхвата на широк кръг от разпоредби на Конвенцията. За тази цел следва да се идентифицират ситуациите, при които поведението, включващо самостоятелно генерирани от децата сексуални изображения и/или видеоклипове, попада в обхвата на Конвенцията Ланзароте, за да ръководи страните при справянето с такова поведение в съответствие с разпоредбите ѝ.

Приемането на окончателния доклад е планирано за 29 ноември-3 декември 2021 г.