Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Участие в 34-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 04-07 октомври 2021 г.

Участие в 34-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 04-07 октомври 2021 г.

08.10.2021г.

В периода 04-07 октомври 2021 г. представител на ДАЗД участва в 34-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца.

Заседанието бе открито с онлайн събитие за влиянието на Конвенцията Ланзароте по отношение на съдебната практика и решенията. Отчетено бе въздействието на Конвенцията върху съдебната практика, решенията и законодателството както на международно, така и на национално равнище.

Продължи извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“. В тази връзка се проведе нова обмяна на мнения по отношение на предварителния проектодоклад от втория кръг за наблюдение. Приемането на окончателния доклад е планирано за 29 ноември-3 декември 2021 г.

Във връзка с 10-те препоръки от специалния доклад от спешния кръг за наблюдение „Защита на децата, засегнати от бежанската криза, от сексуална експлоатация и сексуално насилие“, по време на заседанието се разгледа проект на доклад за съответствие по отношение на някои от препоръките.

На 19 октомври 2021 г. започва Глобалната оценка на WeProtect Global Alliance 2021, очертаваща заплахата от сексуална експлоатация и злоупотреба с деца онлайн. Тазгодишното издание на Европейския ден за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие (18 ноември 2021 г.) е посветено на „Да направим кръга на доверие наистина безопасен за децата“.