Участие в 35-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 30 ноември – 03 декември 2021 г.

Участие в 35-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, 30 ноември – 03 декември 2021 г.

06.12.2021г.

В периода 30 ноември – 03 декември 2021 г. експерт от Държавната агенция за закрила на детето участва в 35-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца.
По време на заседанието се представиха добри практики и проучвания в областта на защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Понякога на децата липсват реалните връзки, особено в условията на пандемия, има наличие на лоши взаимоотношения в училище, липса на реална подкрепа от приятелите и семейството. Децата прекарват все повече време онлайн, което води до риск те да бъдат преследвани от насилници в онлайн средата. Те могат да станат жертва на онлайн сексуално изнудване, потенциална сексуална експлоатация или на кибертормоз.
Internet Watch Foundation отбелязва 77% ръст на създадените от деца сексуални материали от 2019 до 2020 г. През месец октомври 2021 г.  WeProtect Global Alliance 2021 излезе с доклад за Глобалната оценка на заплахите от сексуална експлоатация и злоупотреба с деца онлайн. Всяко едно от три деца използва Интернет и за това превенцията е от особено значение. Мащабът на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца онлайн се увеличава с бързи темпове и за целта е нужен глобален отговор. Един от основните изводи е, че всеки, който има роля да защитава децата онлайн, трябва да работи заедно с другите, за да се подобри драстично реакцията.
Комитетът Ланзароте очерта множеството оставащи проблеми, които трябва да бъдат решени, включително и по отношение на онлайн материалите със сексуално насилие над деца, по-специално сексуални изображения и/или видеоклипове, генерирани от деца, и необходимостта от по-добро разбиране на използването им от децата чрез тяхното участие. Представителят на РБългария в Комитета подкрепи необходимостта от засилване на детското участие.
Гърция предвижда през 2022 г. да приеме Национален план, предвиждащ координирани действия за защита на децата от сексуално насилие и експлоатация. Целта е да бъде постигната нулева толерантност към сексуалното насилие срещу деца и мобилизиране на всички институции за премахване на явлението.
Във връзка с 10-те препоръки от специалния доклад от спешния кръг за наблюдение „Защита на децата, засегнати от бежанската криза, от сексуална експлоатация и сексуално насилие“  се обсъди съответствието по отношение на някои от препоръките.
По време на заседанието продължи извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“. В тази връзка се проведе нова обмяна на мнения по отношение на предварителния проектодоклад от втория кръг за наблюдение. Предстои приемането на окончателния доклад.