Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

13-ТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

13-ТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

07.10.2020г.

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето участваха в 13-тия Европейски форум за правата на детето на тема: „Постижения за децата към Европейската стратегия за правата на детето“, който се проведе в периода  29 септември – 01 октомври 2020 г. Заседанието се проведе онлайн, поради продължаващата епидемична обстановка.

Форумът откри г-жа Сала Саастамойнен, която временно изпълнява длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Тя подчерта, че децата са изключително важни и идеите трябва да се превърнат в реални действия, които да подобрят живота им.

По тази жизненоважна тема годишният Европейски форум за правата на детето предоставя платформа за диалог между институциите на Европейския съюз (ЕС) и други заинтересовани страни, включително деца. На него взеха участие над 500 представители от различни правителствени, международни и неправителствени организации, комисари и деца. Всички сесии са фокусирани върху поставянето на децата в центъра на дебата. Целта на форума тази година е заедно с продължаващата в момента обществена консултация, обсъжданите въпроси да бъдат включени директно в Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024). Новата европейска стратегия ще предостави цялостна политическа рамка за правата на децата, като ще обедини всички съществуващи и бъдещи действия и политики на ЕС в тази област.

Децата активно участваха в дискусиите, като бяха подкрепени от специален екип. Те споделиха, че тяхното участие е особено важно и че винаги трябва да бъдат консултирани за решенията, които ги засягат.

По време на форума неколкократно беше подчертана важността от доброто взаимодействие между всички заинтересовани страни.

Непропорционалното въздействие на пандемията COVID-19 върху децата и техните основни права – особено тези, които вече са в уязвима ситуация – беше ключов фокус на форума. Като изключително важно беше изтъкнато това да се поучим от настоящата криза, за да гарантираме, че правата на децата са устойчиви в условията на извънредна ситуация. Според участниците във форума правата на децата трябва бъдат включени в реакцията на обществото, и да бъдат взети предвид при такива обстоятелства. Беше отбелязано също така, че сме научили нещо положително за нашите общества при справянето им с пандемията – че те са способни да покажат устойчивост, щедрост, добра воля и солидарност.

Заседанието постави и специален фокус върху широкия спектър от области на политиката, в които правата на децата играят или трябва да играят ключова роля, включително миграция, здравеопазване, образование, обществен транспорт, социална политика, технологии и предотвратяване на рискове като онлайн злоупотреба и пристрастяване.

В заключителното си слово Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията заяви, че децата са агентите за промяна и начинът, по който светът гледа на правата на детето се променя, а ЕС е начело на тази промяна. Децата трябва да бъдат подкрепяни навсякъде и това трябва да става без каквато и да било дискриминация.