ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

08.09.2018г.

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и координационни функции.

Съветът осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето.

По своята същност той представлява механизъм за координиране на  държавната политика за децата. Той дава възможност на държавните институции и неправителствени организации, които предоставят социални услуги за деца, да осъществят диалог и да координират усилията си за повишаване на благосъстоянието на децата в България.

Членове на Съвета са представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Националната комисия за борба с трафика на хора, Националния съвет по наркотични вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Националното сдружение на общините в Република България, както и юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност, свързана със закрила на децата.

Основните функции на НСЗД са:

1. да консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето;

2. да предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване;

3. да подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето;

4. да осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрилата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.