Ефективни политики за всички деца

Ефективни политики за всички деца

15.10.2023г.

Наименование на проекта: "Ефективни политики за всички деца" по договор BG05SFPR002-2.004-0001-C01, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето. Проектът е с код на процедурата BG05SFPR002-2.004 "Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+) по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

 

Директен бенефициент: Държавната агенция за закрила на детето

 

Цели на проекта:

Проектът "Ефективни политики за всички деца" има за цел да подобри и оптимизира координацията и мониторинга на политиките за деца в България. Чрез повишаване на квалификацията и компетентността на специалистите, работещи в тази област, дейностите по проекта ще подобрят положението и качеството на живот на децата в цялата страна.

 

Очаквани резултати:

Модернизирани политики за деца с интегрирано и цялостно събиране на данни;

Подобряване на междуинституционалното сътрудничество  и взаимодействие между органите за закрила;

Укрепване на стратегическия, аналитичен и управленски капацитет чрез специализирани обучения;

По-добра информираност по правата на децата и подобряване на компетентностите на специалистите от органите за закрила, работещи с и за децата;

 Продължителност: 48 месеца

Обща стойност на проекта: 5 300 000 лв.

Актуално по проекта

линк за снимка за Председателят на Държавната агенция за зак…

Председателят на Държавната агенция за зак…