Проект: "Детство за всички" за деинституционализация на децата с увреждания (2010 г. – 2015 г.)

Проект: "Детство за всички" за деинституционализация на децата с увреждания (2010 г. – 2015 г.)

11.12.2015г.

През 2010 г. Министерският съвет прие Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и Плана за действие за изпълнението й. Така беше очертан политическият ангажимент и волята на правителството за качествена промяна в системата на грижа за децата и семействата им.

С тези документи стартира реформата за създаване на среда, в която държавните институции, гражданските организации, обществото и семействата зачитат правата на децата, осъществяват политики, насочени към развитие, социално включване и участие на всички деца.

В рамките на 15 години процесът на деинституционализация трябва да доведе до предотвратяване на настаняванията на деца извън техните семейства и създаване на нови услуги, в т. ч. и замяната на системата от класически тип институции от интернатен тип с мрежа от услуги в общността. Това включва равномерното осигуряване на услуги на територията на цялата страна, които ще направят възможно връщането на децата в биологичните им семейства, отглеждането им в приемни семейства или при осиновители, както и изграждането на малки групови домове за онези деца, които не могат да се върнат в собствения си дом или да намерят ново семейство. Предвижда се и разкриване на услуги, които ще подкрепят биологичните родители, за да се предотврати настаняването на деца в специализирани институции.

В момента около 6 хиляди деца в България живеят в 130 институции. За тях държавата отпуска всяка година много средства, но това не е достатъчно, за да се чувстват щастливи и сигурни в бъдещето си. Съществуването на институциите за деца е тежко наследство от миналото, което обществото ни трябва преодолее – преди всичко да се разделим с предрасъдъците и да приемем тези деца като свои и равни, със същите нужди и права, каквито имат останалите им връстници.

Визията и Планът за действие, който предвижда изпълнението на 5 проекта, финансирани от структурните фондове, дават реален шанс на България да реализира успешен модел на извеждане на децата от институциите и да се постигне онова равнище на модерни грижи и сигурност на семействата и децата, каквито имат развитите европейски държави.

Реформата започва с подготовката и извеждането от институциите на децата с увреждания, защото те са в най-уязвимо положение и се нуждаят от спешни мерки за промяна на живота им.

Ето защо първият проект от Плана за действие е „Детство за всички” и е насочен към близо 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ и 31 дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/.

Проектът стартира през юни 2010 г. и се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването.

Целта е до 2014 г. да се закрият сегашните домове за деца с увреждания. Ще бъдат изградени нови 149 центрове за настаняване от семеен тип, където ще живеят до 12 деца и необходимия за тях персонал. Ще се изградят и 37 дневни центрове за деца с увреждания и 34 нови центрове за социална рехабилитация и интеграция, в които децата ще могат да прекарват активно деня, да общуват с хора, да им се осигури съвременна грижа за здравето и обучението им. И най-важното е, че те ще са в големи населени места, с достъп до качествена медицинска и образователна грижа. А не както е сега – децата с увреждания са „скрити” в домове в малки села, далеч от хората и от специалистите, от които те се нуждаят.

Средствата за проекта са осигурени от няколко европейски оперативни праграми – около 80 млн. лева за инфраструктура по ОП «Регионално развитие» и «Развитие на селските райони» и 23 млн. лева за издръжка на услугите по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Освен това 5 млн. лева ще се инвестират в хората – за обучения, супервизии, подготовка за преместване на персонала.

„Детство за всички” е уникален и с това, че за първи път в историята на европейските фондове един проект се финансира по няколко оперативни програми.

Важно за 19-те общини, кандидати с проектни предложения по програма за развитие на селските райони 2007-2013 Г.” за изграждане на резидентни и съпътстващи услуги в подкрепа на деинституционализацията

Роли на участниците в процеса на подготовка на децата за преместване в нови услуги в общността в рамките на операция „Да не изоставяме нито едно дете”