Проект: "Подкрепа" (2012 г. - 2015 г.)

Проект: "Подкрепа" (2012 г. - 2015 г.)

12.10.2015г.

Управлението на промяната от институционални грижи за деца към услуги, в общността, е комплексен процес, протичащ в няколко сфери и нива на взимане на решения. За постигането на поставените във Визията цели и предвидените в Плана проекти е необходимо да бъде осигурена свързаност, допълняемост и взаимно обусловеност на инициативите и промените в съответните секторни политики. Проектите от Плана се финансират от СКФ на ЕС чрез кръстосано финансиране: ОПРЧР, ОПРР и ПРСР. Преки бенефициенти са и около 100 общини в България, част от инфраструктурните мерки по ОПРР и ПРСР.

Налице е и нужда от подобряване на взаимодействието между проектите в ежедневната работа, както по изпълнение конкретните времеви рамки и ангажименти по проектите, така и да се обезпечи всекидневната координация и комуникация между всички заинтересовани страни и участници в проектите, заложени в Плана. Тази подобрена координация следва да осигури непрекъснат мониторинг по ефективното изпълнение на Плана и да гарантира подаване на добра и навременна обратна връзка към междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация за обезпечаване вземането на ефективни, навременни и кооординирани решения по стратегическото управление на Плана за дейстивие.

Проектът ще обезпечи

 • Подкрепа за междуведомствената работна група за вземане на съгласувани решения за използването на различните финансови инструменти за изпълнение на заложените дейности по Плана
 • Управленския и оперативен капацитет и ефективна координация на конкретните бенефициенти
 • Преодоляване на евентуални грешки в деинституционализацията
 • Намаляване риска от вземането на неправилни решения
 • Подпомагане на различни нива на всички участници, в Плана

Дейности :

 1. „Организация и управление“ - Дейности за организиране и управление на проекта.
 2. „Тръжни процедури“ - В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Предвидените тръжни порцедури са както следва:
  - Закупуване на оборудване, консумативи и канцеларски материали
  - Информационна кампания, организиране на срещи за обмяна на опит и информация, създаване на интегрирана база данни
 3. „Информационна кампания“- В изпълнение на тази дейност ще бъдат разработени разнообразни подходи за популяризиране на Оперативната Програма и самия проект. Необходимостта от тази дейност е повишаване информационната култура на местната общност и всички участници в процеса, свързан с деинституционализация и усвояване на средствата от ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд.
 4. „Координация и комуникация“ - Основната част от тази дейност е създаването на звено за координация, което да е в подкрепа на цялостното изпълнение на проектите, заложени в Плана за действие и да осигурява непрекъсната координация и обратна връзка за изпълнението им и идентифициране на нужда от конкретна подкрепа и помощ.
 5. „Експертна подкрепа“ - Основната част от тази дейност е необходимостта от експертна подкрепа за всички проекти, изпълнявани от отделните конкретни бенефициенти. Основната функция на експертите ще бъде да консултират представителите на ангажираните институции на национално, регионално и общинско ниво в различните етапи на планиране, изпълнение и мониториране на проектите.
 6. „РЕД“ - В рамките на тази дейност ще бъдат запазени и развити регионалните екипи по деинституционализация. Регионалните екипи ще комуникират и координират всички ангажирани власти и структури на регионално ниво по изпълнение на проектите по Плана за действие и ще подпомагат методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация.
 7. „Работни срещи за обмен на опит и инфо“ - В рамките на тази дейност ще бъдат организирани работни срещи, които ще имат за цел да създадат условия за съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на информация с оглед на адекватното координиране на цялостния процес. На тези срещи ще бъдат разглеждани и конкретни казуси, свързани с процеса на деинституционализация, както и ще се дебатира как да се избегнат евентуални затруднения и грешки.
 8. „Интегрирана база данни“ - Дейността е насочена към разработване на специализиран софтуер, чрез който да бъде въведена интегрирана база данни за децата, бенефицеинти по всички проекти свързани с предоставянето на услуги за деца и тяхното подобряване /проект ”Детство за всички”, проект „ПОСОКА: семейство”, проект „Приеми ме”/ заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Чрез тази дейност ще може да се проследи актуалното състояние на всяко едно дете в системата за грижа, да се проследява неговия статус, както и да се вижда какви мерки са предприемани за подобряване на неговия статус.
 9. „Отчет на проект“