Проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на ДАЗД” 2014 г.

Проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на ДАЗД” 2014 г.

01.10.2014г.

Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08

Наименование на проекта: Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето

Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето

Обща стойност на проекта: 83 811,28 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ по ОПАК/

Продължителност: 8 месеца /начало - 19.09.2014 г./

Обща цел (цели)

  • Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на ДАЗД за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на закрилата на детето в Република България. Избягване на дублиращи се функции.

Специфични цели

  • Установяване на съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на ДАЗД с нуждите, свързани с ефективното прилагане на държавната политика в областта на закрилата на детето;
  • Организационно развитие и подобряване на координацията в ДАЗД за оптимизиране изпълнението на основните функции;
  • Създаване на инструменти, подпомагащи оптимизирането на структурата, организацията и управлението на ДАЗД чрез изготвяне на проект за устройствен правилник.

Основни дейности

  • Изготвяне на функционален анализ на ДАЗД чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
  • Изготвяне на проект на устройствен правилник на ДАЗД
  • Повишаване на капацитета на служителите на ДАЗД за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението чрез провеждане на съпътстващо обучение

Реализирането на проекта ще подобри организацията и качеството на работа на ДАЗД и ще създаде ясна визия за нейното дългосрочно институционално развитие. Оптимизирането на дейността и прилагането на принципите на доброто управление ще бъдат механизъм за формирането на гъвкава и адекватна на динамиката на процесите политика по закрила на правата на децата.

Проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Екип за организация и управление на проекта

Любка Спириева - ръководител на проекта
Тел.: 02/933 90 66
E-mail:  liuba.spirieva@sacp.goverment.bg

Цветелина Георгиева - координатор на проекта
Тел.: 02/933 90 65
E-mail:  tsvetelina.tsvetanova@sacp.goverment.bg

Валя Василева - счетоводител на проекта
Тел.: 02/933 90 60

Актуално по проекта

линк за снимка за ДАЗД ОТБЕЛЯЗА 1 ЮНИ СЪС СТАРТ НА ИНИЦИАТИВ…

ДАЗД ОТБЕЛЯЗА 1 ЮНИ СЪС СТАРТ НА ИНИЦИАТИВ…