Проект: „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България“ (REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019)

24.06.2020г.

Наименование на проекта: „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ към Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комися по работна програма „Права, равенство и гражданство“

Цели на проекта:

  • Изграждане на капацитет за предлагащите социални услуги, полиция и образователния сектор (включително образование и грижи в най-ранна детска възраст, учители, друго училищно/ранно образование и за персонала, полагащ грижи за децата), с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да подпомогнат устойчивостта.
  • Очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез изследвания на качеството и идентифициране на пропуските
  • Разработване на учебни модули за професионалистите от образователната сфера, социалните служби и полицията
  • Провеждане на обучения на национално ниво

 

Продължителност: 24 месеца, считано от месец април 2020 г.

Обща стойност на проекта: 228 156 евро за всички партньори по проекта

Бенефициенти: Държавна агенция за закрила на детето

  • Фондация „Работилница за граждански инициативи“  основен координатор на проекта
  • Синдикат Образование към КТ Подкрепа

Целева група: 

  • Професионалисти, предлагащи социални услуги
  • Полиция
  • Образователен сектор
  •  

Основни дейности:

•           Формиране на екип

•           Сключване на партньорски споразумения

•           Очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България

•           Провеждане на 28 обучения в регионални центрове; произвеждане на 1 образователно видео и на 1 международна конференция

В настоящия проект е предвидено водещата организация Фондация „Работилница за граждански инициативи“ да има отговорност за цялостното управление и координация на проекта, както и за докладване пред Европейската комисия.

Проектът предвижда изграждане на капацитет за предлагащите социални услуги, полиция и образователния сектор (включително образование и грижи в най-ранна детска възраст, учители, друго училищно/ранно образование и за персонала, полагащ грижи за децата), с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да подпомогнат устойчивостта.

С дейностите се предвижда: очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез изследвания на качеството и идентифициране на пропуските;  разработване на учебни модули за професионалистите от образователната сфера, социалните служби и полицията, за да бъдат попълнени пропуските; провеждане на обучения на национално ниво - 28 обучения в регионални центрове с обучени 420+ професионалисти; разпространение – произвеждане на 1 образователно видео; провеждане на 1 международна конференция, включваща експерти по образование, социални грижи и превенция на насилието от най-малко 5 държави от ЕС (60+ участници).

Разпространението ще бъде гарантирано чрез превод на английски език на всички инструменти, изработени в рамките на проекта, като те ще бъдат качени на уеб сайта на проекта като източник на информация. Методологията за изграждане на капацитет ще бъде базирана на подхода за укрепване на детското развитие. Основният очакван резултат е засиленото сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на неблагоприятните детски преживявания от съответните специалисти.

Проектът предвижда разработването на инструмент за оценка на въздействието, който ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие. Силното частно-публично партньорство в консорциума ще гарантира участието на съответните заинтересовани страни в дейностите по изграждане на капацитет и постигане на очакваните резултати.

Общият бюджет по проекта е 228 156 евро, от които 63 386 евро за синдикат – Образование към КТ Подкрепа, 121 669 евро за Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и 43 099 евро за ДАЗД.