Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Профил на купувача

Обявление за приключване на договор за общ…

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/1669207172203_Document.pdf
12.12.2022г.

Покана за участие в обществени поръчки по…

Покана за участие в обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки За обезпечаване нуждите на администрацията, Държавна агенция за закрила на детето събира оферти за: Доставка на компютърна техника (преносими и настолни…
08.11.2022г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ…

Дата на създаване на преписката: 11.02.2020 Краен срок за подаване на оферти чрез "Централизирана автоматизирана информационна система „електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП): 04.03.2020 23:59 Статус: Отворена
02.11.2020г.