ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

02.11.2020г.

Дата на създаване на преписката: 11.02.2020

Краен срок за подаване на оферти чрез "Централизирана автоматизирана информационна система „електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП): 04.03.2020 23:59

Статус: Отворена

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.