Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ ОТ ЛИЦЕ, СЪДЪРЖАЩО ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.180 , АЛ.1 ОТ ЗОП В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

22.02.2019г.