Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 3 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(НИС), съгласно чл. 17а, алЛ, т.9 от Закона за закрила на детето“ от процеду

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 3 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(НИС), съгласно чл. 17а, алЛ, т.9 от Закона за закрила на детето“ от процеду

13.04.2023г.

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 3 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(НИС), съгласно чл. 17а, алЛ, т.9 от Закона за закрила на детето“ от процедура BG05SFPR002-2.004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО", по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”
https://app.eop.bg/today/294478