Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

20.03.2019г.