ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

21.08.2023г.

Държавна агенция за закрила на детето обявява обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Анализ на ефективността и ефикасността на дейността на Национална телефонна линия за деца 116 111”:

Обява

Техническо задание

Протокол