Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции

18.02.2019г.

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1: „Проучване и анализ на системата за закрила и извеждане на констатации и препоръки за подобряване на нейната ефективност в краткосрочен и дългосрочен план, които да способстват за усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба“;

Обособена позиция № 2: „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.