Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с

28.06.2014г.

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация”
  2. Обособена позиция № 2 - „Осигуряване и провеждане на езикови обучения за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”