Председателят на ДАЗД отправя публична покана по проект „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и

Председателят на ДАЗД отправя публична покана по проект „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и

05.11.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“, одобрен за финансиране с Договор № 14-11-7/19.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, по дейности:

  • Дейност 2 по проекта: Изготвяне на функционален анализ на ДАЗД чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
  • Дейност 3 по проекта: Изготвяне на проект на Устройствен правилник на ДАЗД.
  • Дейност 4 по проекта: Повишаване на капацитета на служителите на ДАЗД за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението чрез провеждане на съпътстващо обучение.