Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

 Председателят на ДАЗД отправя публична покана с предмет:„Избор на 1 психиатър и 2 детски психиатри за предоставяне на експертиза в

Председателят на ДАЗД отправя публична покана с предмет:„Избор на 1 психиатър и 2 детски психиатри за предоставяне на експертиза в

04.12.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана  за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на един психиатър и двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”, с три обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на психиатър
  2. Обособена позиция № 2 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Източна България
  3. Обособена позиция № 3 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Западна България