Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона

06.01.2015г.