ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДАЗД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ВКЛ. РАЗБИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА ПРАВОТО НА ДЕТСКО УЧАСТИЕ, УСТАНОВЕНИ В КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

18.02.2019г.

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции за спазване правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установени в Конвенцията на ООН за правата на детето.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.