Процедура чрез  публично състезание за възлагане на обществена поръчка   с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ДАЗД“

Процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ДАЗД“

05.09.2018г.