„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри“

28.08.2013г.

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Източна България
  2. Обособена позиция № 2 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Западна България

Краен срок за участие и подаване на документи – до 17:30 часа на 16.09.2013 г.“

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/dokumentatsia-dvama-detski-psihiatri-2013.zip" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/publichna-pokana-dvama-detski-psihiatri-2013.pdf" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.