Профил на купувача

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Публична покана с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация” Обособена позиция № 2 - „…
28.06.2014г.

Председателят на ДАЗД открива процедура з…

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на…
27.06.2014г.

Председателят на ДАЗД открива процедура з…

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по…
26.06.2014г.

Обществена поръчка с предмет: „Организира…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/dokumentatsia-organizirane-provezhdane-obmiana-na-opit.zip" download="all" viewer="google"]
24.06.2014г.

Публична покана за събиране на оферти по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти  по реда на  Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9;…
07.05.2014г.

Публична покана за събиране на оферти по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна…
07.04.2014г.

„Избор на 16 броя експерти – психолози за…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за…
17.02.2014г.

„Избор на 16 броя експерти – специални пе…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dokumentatsia-16-broia-eksperti-pedagozi-2014.zip" download="all" viewer="google"] Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична…
17.02.2014г.

"Организиране на експертна среща по…

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на експертна среща по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. с оглед внедряването на стратегически цели на…
10.01.2014г.

Отпечатване и разпространение на Стратегия…

Изтеглете документи от зипван файл: https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/dokumentatsia-razisnenie-1-otpechatvane-razprostranenie-strategia-saveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-2012-2015.zip  
20.11.2013г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.