Работни групи

Работна група „Координация на дейностите и политиките”

Основната задача на междуведомствената работна група е да следи за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Представителите на институциите в групата са лично упълномощени от членовете на Националния съвет за закрила на детето за…

Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”

Членовете на работната група следят за изпълнението на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), както и Плана за действие за нейното изпълнение. 

Междуведомствена работна група за създаване на междуинституционален механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН. Междуведомствената експертна група има за цел да…

Работна група за децата-чужденци, търсещи или получили закрила територията на Р България

Членовете на работната група изготвиха проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република…

Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към него. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.