Основната задача на междуведомствената работна група е да следи за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Представителите на институциите в групата са лично упълномощени от членовете на Националния съвет за закрила на детето за… още
Членовете на работната група следят за изпълнението на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), както и Плана за действие за нейното изпълнение.  още
Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН. Междуведомствената експертна група има за цел да… още
Членовете на работната група изготвиха проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република… още
Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към него.  още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.