РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО И ВПИСВАНЕТО ИМ В РЕГИСТЪРА НА ДЕЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ, КАКТО И НА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, НА БАЗА НА ПОЛУЧЕНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2017 г.

 

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) е осъществена контролна дейност чрез извършване на проверки от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в 147 Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), както и е изискана писмена информация относно изследваната тема от всички 28 РДСП на територията на Република България. Проверката е относно спазване правата на детето, регламентирани в: Член 18, т. 2  от Конвенцията на ООН за правата на детето; Член 21, буква „а“ от Конвенцията на ООН за правата на детето и Член 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Основна цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Плановата проверка е извършена в периода 14.11.2017 г. до 18.12.2017 г.

Изчерпателна информация относно извършената проверка можете да намерите в прикачения файл.

/ In новина, Политики, Пресцентър / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО И ВПИСВАНЕТО ИМ В РЕГИСТЪРА НА ДЕЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ, КАКТО И НА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, НА БАЗА НА ПОЛУЧЕНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2017 г.