ДАЗД ПРОВЕРИ СПАЗВАТ ЛИ СЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В БЕЖАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

ДАЗД ПРОВЕРИ СПАЗВАТ ЛИ СЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В БЕЖАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

16.09.2021г.

С последните изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците, на Държавната агенция за закрила на детето е дадена още една възможност за осъществяване на външен независим контрол относно спазване правата на децата в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. В периода от месец юни 2021 г. до месец юли 2021 г., съгласно чл. 17а, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на основание чл. 25а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците, Държавната агенция за закрила на детето извърши проверки в пет Регистрационно-приемателни центъра на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В хода на проверките са изследвани спазването правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 2, чл. 19, т. 1 и т. 2 и чл. 22, т. 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Въз основа на извършените проверки е установено, че на децата е осигурено правото на медицинска помощ, правото на образование, както и питателна и разнообразна храна. С оглед гарантиране сигурността и безопасността на настанените деца, в РПЦ – гр. София, кв. „Овча купел“ и РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“ има обособени „сигурни зони“ за непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила. Разработена е специална Методика за условията и организацията на социална подкрепа в Сигурната зона.

За извършената проверка са уведомени Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националното бюро за правна помощ и Агенцията за социално подпомагане.

На база на констатациите от извършените проверки, са изведени препоръки към отговорните институции и органи за закрила на детето за създаване на междуведомствена работна група, с цел изготвяне на конкретни Методически указания за работа с деца, търсещи и получили международна закрила в Република България. Възобновяване на работата по организиране и провеждане на курсове, включително онлайн такива по български език за търсещите международна закрила лица с цел ограмотяване на чужденците и обсъждане на възможността за разработване на специализирана учебна програма, учебници и учебни материали за чужденци, говорещи редки езици. Разработване на информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 на езиците, които говорят децата.

⇒ Резюме на анализ