Резултати от извършена проверка по превенция на насилието на деца в детските градини, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации – 2019 г.“

Резултати от извършена проверка по превенция на насилието на деца в детските градини, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации – 2019 г.“

26.01.2020г.

Инспекторите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД през първата половина на 2019 г. осъществиха планова проверка, чиято цел е изследване на ефективността в работата на детските градини по предотвратяване и рехабилитация на различни видове насилие върху децата. В тази връзка бяха проверени 35 детски градини, които са с най-голям брой деца, в различни области на страната.

Общият брой деца, записани и посещаващи съответните детски заведения е 14 762 деца, от които 183 деца са със специални образователни потребности (СОП). Персоналът в проверените обекти е 1495 щатни бройки, от които 749 бр. педагогически персонал и 746 бр. непедагогически персонал. Назначени са 178 медицински сестри, които са на щат към съответните общини. В 12 от детските градини има осигурен на щат психолог, като към две от детските градини има 2-ма логопеди и в две има 2-ма специални педагози. В част от проверените обекти при необходимост се ползват външни специалисти.

   В хода на проверката са предени разговори и анкети с родители и служители, проверени са документи и е осъществено пряко наблюдение на дейността. В резултат се констатира, че като цяло в детските градини е създена необходимата организация за превенция и интервенция на насилието и тормоза. Сформирани са координационни съвети. В преобладаващата част от обектите са съставени необходимите документи – правила, планове, регистър за случаите на насилието и тормоза. Само 6 от детските градини не е разработена политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза. Създадена е сигурна и безопасна среда.

Във всичките проверени детски заведения, децата със СОП са насочвани към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в съответния град, като с тях работят създадените в детското заведение екипи за подкрепа на личностното развитие по Наредбата за приобщаващо образование.

Детските заведения осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. Служителите прилагат превантивни действия, като провеждат с децата разговори по подходящ начин, ролеви игри и игрови ситуации с възпитателна цел, излъчване на подходящи филмчета и др., като информацията се поднася съобразно възрастта на децата и периодично им се припомня. В голяма част от проверените обекти е установено, че всяка група има изработени правила за добро отношение между децата. Активното партньорство с родителите е начин за откриване на причините за агресия и тяхното преодоляване.

В 8 детски заведения е установено наличие на подавани жалби от родители на деца относно неприемливи методи на възпитание от страна на педагози в група спрямо децата им. В резултат на извършените проверки е установен само един случай на агресия между деца през настоящата учебна 2018/2019 г., а в един обект е констатирана проява на неприемливо поведение от деца. Констатиран е казус на дете, проявявало агресия към другите подрастващи в групата, вследствие на упражнено насилие спрямо него в домашна среда. Случаят е идентифициран от персонала на детската градина, като родителите са насочени към отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) на Дирекция социално подпомагане (ДСП), с цел ползване на услугите на център за обществена подкрепа или център за информиране и консултиране.

В детските заведения не е установено прилагане на неприемливи дисциплинарни мерки и наказания. Обикновено в конфликтни ситуации децата се разделят, детето проявило агресия не се допуска в обща игра в рамките на няколко минути, временно се отнема любима играчка, като тези мерки са с цел осъзнаване на поведението.

Взаимодействието с родителите е на много добро ниво. Всички родители получават информация за развитието на детето, за неговите умения и постижения и са доволни от полаганите грижи и създадените условия. В някои детски градини е предоставена възможност за консултация на семействата от психолог, логопед и специален педагог, в други се провеждат тренинги и обучения.

При осъществено в хода на проверките наблюдение е установено, че децата са спокойни и помежду им има изградени дружелюбни отношения. Персоналът се отнася с нужното уважение и загриженост към тях. Не са наблюдавани прояви на антипатия или толериране към отделни деца или група.

От проведени разговори с екипите на детските градини е констатирано, че те са запознати с видовете и белезите на насилие, познават понятието „дете в риск“. Във всички проверени обекти са предоставени плакати с информация за НТЛД 116 111 и служителите са запознати с функционирането й.

                В хода на тематичната планова проверка са изведени много добри практики в 15 детски градини, касаещи организацията на работа, активното привличане на родителите и децата в образователния процес, както и дейности по превенция на агресията и насилието в предучилищните институции, например:

 • назначени са медиатори и са осигурени допълнителни часове за работа от специалисти за подкрепа на децата – адаптация и приучаване към спазване на режим и правила за по-малките и подготовка за наваксване на пропуснат материал за по-големите деца;
 • изготвят се и се издават различни учебни помагала за работа с деца и родители, съдържащи иновационни етнопедагогически практики и са материал за обучение на учители, както и такива за правата на детето;
 • провеждат се тренинги на родителите от страна на учителите в групите, които са по тематика, предпочитана от родителите и свързана с интересуващи ги въпроси и потребности, като по този начин родителите добиват допълнителна увереност, че персоналът им съдейства и работи в полза на децата им, подкрепяйки ги;
 • организира се „Училище за родители“ – изнасят се беседи на родителите, как да отглеждат и възпитават децата, за да не бъдат агресивни; как да поставят правила и ограничения; как да се разговаря с детето; какви методи на подкрепа да се използват и други;
 • при постъпване на дете в детска градина родителите попълват анкетна карта, в която се дава първоначална информация за алергии, заболявания, специфични начини на заспиване, любими играчки. Педагогическият екип се запознава с анкетните карти и разработва споразумение със семейството за съвместна работа, в полза на детето. В споразумението има предложения за възпитателни и обучителни методи, начини на взаимодействие между детската градина и родителите, задължения за спазване на Правилника за вътрешния ред на детската градина и други;
 • разработена е от страна на персонала Харта на сътрудничество със семейството. В нея са поставени цели за повишаване на информираността на семейството за социалното, емоционално, интелектуално, познавателно и физическо развитие на детската личност, както и създаване на информационна среда за включване на семейството по посока изграждане на партньорство „Детска градина – семейство“. С Хартата персоналът писмено изразява своята воля за сътрудничество с родителите, подчертава тяхната отговорност и очаквания към семействата;
 • монтирана е интерактивна стена, а за децата от предучилищната възраст е осигурен индивидуален таблет, има и интернет приложение, където може да се свали интерактивна разходка, която запознава родителите и заинтересованите лица с условията и помещенията в детското заведение;
 • създадена е библиотека, с активното участие на родителите и четенето на книги от тяхна страна на децата;
 • има добро партньорство на екипа на детската градина с родителите, изразяващо се в съвместни дейности, взимане на общи решения, както и работата с настоятелството на детската градина;
 • утвърдена е практика, в която родители влизат в групите по график и представят пред децата професията си, като по този начин работят активно за кариерното развитие на децата от крехка детска възраст и в последствие децата се водят на разходка в различни институции и предприятия, за да видят нагледно как се работи по определена професия;
 • предвид спецификата на определени населени места, в стратегията на детската градина като приоритети е поставено мултикултурно образование, задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на проблемите в детската градина. На практика директорът и учителите посещават семействата по адреси, когато деца, които са на задължително обучение, не посещават редовно детската градина, в хода на които посещения се разговаря с родителите и се работи за това същите да оценят важността на образованието.

В хода на плановата проверка, констатациите относно спазването на проверяваните права са, че в 10 детски градини няма данни за нарушение на правото на детето на закрила от насилие, като са взети предвид правата и задълженията на неговите родители, законни настойници или на другите лица, отговорни по закон за него, както и спазени правата на детето на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси. В тези детски заведения са предприети необходимите административни и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба и са създадени процедури за осигуряване необходимата подкрепа на детето и на лицата, които се грижат за него. В 2 детски заведения е констатирано, че гореописаните изследвани права не са спазени. В 23 бр. детски градини е установено, че допуснатите документални пропуски могат да създадат предпоставки за нарушаване на изследваните права на детето.

В 25 от проверените 35 детски градини са дадени задължителни преписания, които касаят:

 •  Да бъдат разработени правила/писмена процедура за действие в случаи на насилие и тормоз съгласно Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 • Разработване на програма за превенция и интервенция на тормоза и насилието, сформиране на координационен съвет и разработване на план за работа на координационния съвет за справяне с тормоза между децата в детската градина.
 • Обособяване на дневник за случаи на насилие и тормоз.
 • Всички ситуации на насилие и тормоз в детското заведение да бъдат разглеждани от координационен съвет за справяне с насилието и тормоза с цел набелязване на мерки и дейности, включително по превенция на такива прояви.
 • За изпълнение на дейностите в плана за работа на детската градина за превенция на тормоза и насилието и действие при случаите на насилие или в риск от насилие да бъде посочен конкретен срок и да бъде определен отговорник.
 • В началото на учебната година да бъде извършено проучване за степента на агресия и тормоз сред децата в детската градина и на база анализ на ситуацията да се разработи план за превенция и интервенция на тормоза и насилието в детската градина.
 • Да се разработи и утвърди активна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза и оценка на рисковите фактори на ниво детска градина и на ниво конкретна група и дете.
 • Сформиране на Координационен съвет, съгласно Механизма за противодействието на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, който да изготви и План за работа на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина за учебната  2018/2019 г.;
 • Да се осъществява контрол по утвърден за детската градина пропускателен режим, който да гарантира безопасността и сигурността на децата.
 • Планиране на обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала по отношение насилието и тормоза.
 • Включване в длъжностните характеристики на служителите на изискване за познаване и спазване на национално и международно законодателство в областта на закрилата на детето, както и задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за закрила на детето.
 • Премахване на видеонаблюдението от спалните помещения на децата (в една детска градина).
 • По ситуации на насилие и тормоз от трето ниво и по преценка от второ ниво да бъдат сезирани дирекция „Социално подпомагане” или органи на МВР.
 • Регламентиране на ред за подаване на жалби и сигнали, с който родителите и персоналът да бъдат запознати по достъпен начин, като се посочи и редът за отстраняване от работа на член на персонала, който е обект на жалба или сигнал.
 • Поставяне на информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 на видно място в детската градина.
 • Поддържане в актуалност на книгата за контролната дейност на директора и книгата с протоколи от заседания на педагогически съвет.
 • Изготвяне на доклади за постигнатите резултати с децата със специални образователни потребности за първия учебен срок от екипите за подкрепа за личностно развитие, утвърдени със заповед на директора.

              За подобряване на работата на персонала, на директорите на 22 детски градини са дадени препоръки да се:

 • планират на обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала за насилието и тормоза и за правата на децата;
 • протоколират провежданите срещи на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина, на които е обсъждано поведението на децата, като се описват и мотивите за определяне на нивото му, съгласно класификацията от Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • документират медицинските манипулации от страна на медицинската сестра в здравния кабинет и дадените медикаменти на деца при оплакване, заболяване или инцидент, и да се отразяват в дневник или журнал, който да стане част от наличната документация в детската градина;
 • заложат в плана за контролна дейност на директора проверки по теми, свързани с наличие на тормоз, насилие, агресия, взаимоотношения между учители и деца, както и върху дейността на сформираната комисия по справяне с тормоза, като за всички проверки бъдат съставяни констативни протоколи и вписвани в нарочно създадена книга;
 • провеждат регулярни екипни срещи, за опресняване на познанията на служителите, включително и на медицинските сестри, във връзка с разпознаване на: понятието „дете в риск“; Етичния кодекс на работещите с деца и неговото прилагане; различните форми на насилие, начините за разпознаването му и реагиране, както и на задължението на служителите за уведомяване на отделите за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане“, РУ на МВР или ДАЗД;
 • поставят на видно място интерактивни табла за правила и взаимодействие в групата за ограничаване на тормоза и насилието;
 • подобрят комуникационните канали между родителите и педагозите/психолозите в детската градина;
 • преразгледат правилата и плановете, съставени във връзка с проблема за насилието и тормоза като бъдат съобразени с регламентите на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката;
 • осъществява системен контрол от директорите на работещите в детската градина за превенция на прилаганите неподходящи методи на обучение и възпитание, уронващи достойнството и личността на децата и на каквито и да е форми на насилие над тях;
 • предприемат действия за подобряване на материалните условия в ДГ и се подменят уредите и съоръженията за игра в дворното пространство, съобразно заложените изисквания в чл. 62 от Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и др.
 • да се запознаят и използват на практика от педагогическите колективи в детските градини с „Практическите насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации и протокол за докладване и последваща реакция“, разработени от ДАЗД, в партньорство с МОН, МВР, АСП, СРСНПРБ, СДСОРБ и РУО – София-град.

Видно от предложенията на членовете на персонала и родителите на деца, посещаващи детските градини, виждат необходимостта от намаляване на броя на децата в групите, както и от увеличаване на норматива за персонал, обслужващ групите, с цел пълноценното възпитание и обучение на децата. Предложени са и начини за подкрепа на децата със СОП и приобщаването им в образователния процес чрез формиране на малки групи от обучаващи се деца със специални образователни потребности или назначаване на специалисти във всяка детска градина, с оглед пълноценното им интегриране.

На база на извършените проверки инспекторите на ДАЗД изготвиха следните предложения във връзка със:

 • споделената трудност за работа с деца със специални образавателни потребности към щата на детските градини да се осигурят допълнителни щатове за „помощник на учителя“, които да работят в групи с деца със СОП, както и да се осигури наличието на личен асистент или друго ангажирано лице в определени режимни моменти при необходимост за деца със СОП, например, при деца с ТЕЛК над 98%. Осигуряването на лични асистенти, ресурсни учители или помощник на учителя е с цел да бъдат ангажирани лица, постоянно с децата със СОП, предвид факта, че докато учителите им обръщат внимание, останалите деца от групата са пренебрегнати и обратно;
 •  разрешаване на проблема за несъдействие от страна на родителите на децата с обучителни или друг вид затруднения, да се използва помощта на специалисти за социална и психологическа подкрепа. При отказ за сътрудничество от родителите за обследване на детето, да бъде търсено съдействието от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ към АСП за действия по компетентност.