Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено заседание на 11.07.2017

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено заседание на 11.07.2017

21.08.2017г.
Файлове

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния дневен ред:

  1. Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното заседание на НСЗД
  2. Представяне, обсъждане и приемане на Алгоритъм за работа по случаи на деца, чужденци на територията на Р България.
  3. Представяне и обсъждане на анализ по присъединяването на Р България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето;
  4. Представяне и одобрение на идейния проект за създаване на специализирана услуга за непридружени деца
  5. Представяне на информация от Министерството на правосъдието за напредъка във връзка с приемането на проектозакона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица и промените в Семейния кодекс във връзка института за настойничество и попечителство
  6. Представяне на информация от Министерство на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето за напредъка в изпълнението на мерките, залегнали в междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции;
  7. Информация от заседанието на Съвета на децата, проведено на 24-26 юни 2017 г. в гр. Велико Търново;
  8. Представяне на добра практика:  фондация „Конкордия“.

Заседанието бе ръководено от г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Като почетен гост на заседанието на Съвета присъства началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическите и демографските политики, г-жа Мариана Николова.  

  1. В резултат на представянията, предложенията и обсъжданията, членовете на НСЗД взеха следните решения: с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила., да се създаде постоянна експертна работна група, която да осъществява тази дейност.
  2. Членовете на Националния съвет за закрила на детето одобриха анализа за предварителна оценка на въздействието от присъединяването на Република България към Третия факултативен протокол относно комуникационната процедура (жалбите) към Конвенцията на ООН за правата на детето и подкрепиха стартирането на серия от обществени консултации с различни заинтересувани групи, институции и неправителствени организации.