Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено заседание на 02.03.2017 г.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено заседание на 02.03.2017 г.

15.03.2017г.
Файлове

Дневен ред:

 1. Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното заседание на НСЗД
 2. Представяне на приоритетите в социалната политика с фокус върху политиките, насочени към подобряване благосъстоянието на децата
 3. Представяне на процеса по деинституционализация на Домовете за медико-социални грижи за деца.
 4. Информация относно ситуацията на непридружените деца-чужденци на територията на Република България:
 • Актуална информация относно ситуацията на непридружените малолетни и непълнолетни деца-чужденци в България от компетентността на МВР;
 • Предложения за решение
 • Дискусия
 1. Представяне на проект на План за действие (2017-2018) за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020
 2. Информация за подготовката на 17-я семинар на АСЕФ „Правата на човека и децата“, който ще се проведе през ноември 2017 г. в гр. София 
 3. Представяне на заключенията от първото за 2017 г. заседание на Съвета на децата 
 4. Представяне на добри практики
 • Представяне на подпомагаща технология за комуникация на деца с увреждания – фондация „АСИСТ“;
 • Концепция за идеен проект за Център за временно настаняване и грижи за непридружени и разделени малолетни и непълнолетни деца-чужденци, включително придружени малолетни/ непълнолетни деца – чужденци в риск.

Заседанието бе ръководено от г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Като почетен гост на заседанието на Съвета присъства заместник министър-председателя по социални политики и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Той изказа своята благодарност за възможността да присъства на Съвета. Той заяви, че членовете на НСЗД са най-важните хора в държава, тъй като работят за благосъстоянието на бъдещето – децата. Д-р Семерджиев подчерта, че служебното правителство, въпреки краткия мандат, има реално отношение към децата, а не само институционално.

Той призова членовете на Съвета и гостите на заседанието да устояват правата и интересите на децата, защото те са бъдещият потенциал на държавата.

В резултата на представянията, предложенията и обсъжданията по темите на заседанието, членовете на  Националния съвет за закрила на детето, взеха следните решения:

 • Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца;
 • Да се създаде междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут. Работната група ще е под ръководството на ДАЗД, а документът трябва да се изработи до началото на месец май 2017 г.;
 • С подкрепата на Министерството на финансите, в рамките на междуведомствената работна група, до началото на месец юни 2017 г., да се създаде финансов стандарт за грижата на децата-чужденци.
 • Да се създаде постоянна междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.