Решения от Тридесет и петото редовно заседание на НСЗД

02.03.2017г.
  1. Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца;
  2. Да се създаде междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут. Работната група ще е под ръководството на ДАЗД, а документът трябва да се изработи до началото на месец май 2017 г.;
  3. С подкрепата на Министерството на финансите, в рамките на междуведомствената работна група, до началото на месец юни 2017 г., да се създаде финансов стандарт за грижата на децата-чужденци.
  4. Да се създаде постоянна междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.