Решения от Тридесет и шестото редовно заседание на НСЗД

11.07.2017г.
  1. Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила., да се създаде постоянна експертна работна група, която да бъде натоварена с тази задача.
  2. Членовете на Националния съвет за закрила одобриха анализа за предварителна оценка на въздействието от присъединяването на Република България към Третия факултативен протокол относно комуникационната процедура (жалбите) към Конвенцията на ООН за правата на детето и подкрепиха стартирането на серия от обществени консултации с различни заинтересувани групи, институции и неправителствени организации.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.