Решения от 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД)

Решения от 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД)

21.03.2019г.

На 14 февруари 2019 г. 11:00 часа, зала 5, Министерство на труда и социалната политика, се проведе 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД), под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето. Заседанието се проведе при наличие на кворум, като от 29 членове на Съвета, присъстваха 23.

Обръщение към членовете на НСЗД, направи г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Г-жа Николова поздрави членовете на НСЗД и призова за отговорното отношение и активност, по темите, които се дискутират и обсъждат в рамките на заседанията на Съвета.

Специален гост на заседанието беше г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Министър Петков заяви, че МТСП подкрепя ДАЗД в политиките на закрила на децата и активно участва в работата на Съвета, чрез зам.-министър З. Русинова, която е негов редовен член.

По време на заседанието, беше представена работата на ДАЗД по изпълнението на политиките за децата. Беше представена работата на постоянната експертна работна група по деинституционализацията. чието последно заседание е проведено на 22.01.2019 г. Присъстващите на заседанието бяха уведомени, че мониторинговият доклад за изпълнението на актуализирания план за действие към Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2017 г., е приет от членовете на работната група и предстои документът да се представи на ресорния вицепремиер и на министъра на труда и социалната политика.

Членовете на НСЗД бяха информирани, че е готов и анализът от проверки на местата за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), общо 293 обекта. 145 проверки са извършени в ЦНСТ за деца без увреждания; 125 са проверките в ЦНСТ за деца с увреждания; 8 броя проверки са извършвани в ЦНСТ за деца с постоянна потребност от медицински грижи; 15 броя проверки са в домове за деца, лишени от родителска грижа. Беше посочено, че основна цел на проверките е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността на работата на екипите в ЦНСТ по предотвратяване на различните видове насилие върху децата.

По време на заседанието бяха представени и обсъдени също проекта на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето 2018 г., проекта на Национална програма за закрила на детето 2019 г., проекта на Доклад, отчитащ изпълнението на План за действие (2017-2018 г.) за 2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) и проект на План за действие за периода 2019-2020 г. към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.).

В рамките на обсъжданията на документите беше подчертано, че проектът на доклад по изпълнението на НПЗД 2018 г. е изработен от работна група „Координация на дейностите и политиките” към НСЗД, в съответствие с чл.1, ал. 3 от Закона за закрила на детето (ЗЗДт). Бяха изброени накратко основните постижения в политиките за децата през 2018 г., а именно: изготвяне на проект на Закон за социалните услуги; напредък в процеса на деинституционализация, като беше подчертано, че към момента не съществуват Домове за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) за деца от 3 до 6 г. възраст; започване на работата по Националната стратегия за ранно детско развитие; актуализиране на координационните механизми за деца-чужденци, търсещи и получили закрила на територията на страната и за работа по случаи на насилие. Беше акцентирано, че нов момент в НПЗД 2019 г. е, че за първи път неправителствени организации (НПО) са водещи по изпълнението на определени мерки, свързани със застъпническа кампания за детска многопрофилна болница, безопасен интернет и др. Като важен елемент в НПЗД 2019 г. беше посочено включването на по-прецизни индикатори, както и планиране на средства за финансиране за дейностите, които ще се изпълняват.

По време на заседанието бяха представени също проект на Доклад, отчитащ изпълнението на План за действие (2017-2018 г.) за 2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) и проект на План за действие за периода 2019-2020 г. към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.).

Беше отбелязана активната работа на междуведомствената група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”. Беше посочено, че проектът на доклад, отчитащ изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. за 2018 г., е изготвен на база обобщената информация, получена от различни институции и организации: По отношение на Плана за действие за периода 2019 – 2020 г. към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), беше подчертано, че са заложени дейности, свързани с реформата в областта на детското правосъдие и въвеждане изискванията на Директива 2016/800 от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство.

На заседанието единодушно бе взето решение да бъдат приети проекта на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето 2018 г., проекта на Национална програма за закрила на детето 2019 г., проекта на Доклад, отчитащ изпълнението на План за действие (2017-2018 г.) за 2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) и проект на План за действие за периода 2019-2020 г. към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.).